UCHWAŁA NR XV/98/07

Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

28 listopada 2007r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 
użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 
podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, 
poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747) uchwala się co następuje:

§ .1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których 
zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.

§ .21. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu 
wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer 
działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).

§ .31. Warunki zwolnienia są następujące:

1. zaprzestanie uprawy roślin;

2. nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

3. nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

4. utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ .41. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.

2. razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w 
całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt. 1.

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w terminie 14 dni o 
zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ .5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ .6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2007-12-14

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2007-12-14

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2007-12-14