UCHWAŁA NR XIII/76/07

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

26 października 2007r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, 
poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; 
z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, 
poz.327) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ .1 W Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/85/03 Rady 
Gminy z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. 
Woj. Podl. Nr 114, poz.2145) wprowadza się następującą zmianę:

1. §94 otrzymuje brzmienie:

   • w ust.1 „Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w 
    godz. 7.00 – 9.30, a w przypadku gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym 
    dniu roboczym w godz. od 7.00 do 9.30.”

§ .2 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcinowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2007-11-19

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2007-11-19

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2007-11-19