UCHWAŁA NR VIII/49/07

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 czerwca 2007r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w zakresie zadań własnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327)
oraz art.96, ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r.
Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz.2703; z 2005r.Nr 64, poz.565, Nr 94,
poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493; z 2006r. Nr 135,
poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186, poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz.1844;
2007r. Nr 35, poz.219, Nr 36, poz.226, Nr 48, poz.320) Rada Gminy Juchnowiec
Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe przyznane pod
warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w niniejszej uchwale,
gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków lub dochód
osoby samotnie gospodarującej przekracza kwotę kryterium dochodowego o której
mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. 1.Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe podlegają
zwrotowi w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu
wydatków lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 200% kryterium
dochodowego.

2. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe podlegają zwrotowi
w części, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do
zwrotu wydatków lub dochodu osoby samotnie gospodarującej zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę samotną i dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w ustawie, wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi, wyrażona w %

104-120,

121-150

151-170

171-190

191-200

powyżej 200

10%

30%

50%

70%

90%

w całości

§ 3. 1.Zwrot wydatków na świadczenia dokonywać się może poprzez jednorazową wypłatę
należności lub ratalna.

2. Okres spłaty oraz wysokość poszczególnych rat określa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Juchnowcu Kościelnym.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Juchnowcu Kościelnym może odstąpić od zwrotu przyznanego świadczenia.

§ 4. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/169/97 Rady Gminy w Juhcnowcu Dolnym z dnia
17 marca 1997r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Cydzik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2007-07-06

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2007-07-06

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2007-07-06