UCHWAŁA Nr VIII/48/07

RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 czerwca 2007r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
 i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat.

Na podstawie art.50, ust.6, art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 64, poz.565,
Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493; z 2006r. Nr 135,
poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186, poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz.1844; 2007r.
Nr 35, poz.219, Nr 36, poz.226, Nr 48, poz.320) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala
co następuje:

§ 1. 1. W celu pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki
higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów
z otoczeniem przyznaje się pomoc w formie usług opiekuńczych.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

3.Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób,
a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić.

§ 2. 1.Usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w pkt. 4.

2. Całkowity koszt za jedną godzinę usługi określa umowa zawarta pomiędzy Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym, a podmiotem świadczącym usługi opiekuńcze.

3. Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w decyzji przyznającej usługi.

4. Usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze, jeśli dochód na osobę w
rodzinie nie przekracza dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, zwanej dalej Ustawą.

5. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:

1)      w przypadku osób samotnie gospodarujących:

 

Lp.

Dochód na osobę w stosunku do dochodu

określonego w ustawie wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona
w stosunku do

kosztu usługi wyrażona w %

1.

101-150

5

2.

151-180

10

3.

181-200

15

4.

201-250

25

5.

251-275

35

6.

276-300

60

7.

301-350

80

8.

powyżej 351

100

 

2)      w przypadku osób zamieszkujących z rodziną:

 

L.p.

Dochód na osobę w stosunku do dochodu

określonego w ustawie wyrażony w %

Wysokość odpłatności liczona
w stosunku do

kosztu usługi wyrażona w %

1.

101-150

5

2.

151-180

10

3.

181-200

15

4.

201-240

25

5.

241-270

40

6.

271-300

70

7.

301-350

90

8.

Powyżej 351

100

 

§ 3. 1.Odpłatność za usługi opiekuńcze może być obniżona przez Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny na wniosek usługobiorcy lub pracownika socjalnego, jeżeli:

1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią
w rodzinie;

2) usługobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków
losowych;

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

2.  Okres za jaki odpłatność może być obniżona, nie może być dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu
roku kalendarzowego.

§ 4. Usługobiorca może być zwolniony od ponoszenia opłat za usługi w szczególności, jeżeli:

1) poniesie znaczne wydatki związane z chorobą członków rodziny lub śmiercią w rodzinie;

2) poniesie znaczne straty materialne w wyniku zdarzenia losowego;

3) wystąpią inne szczególne okoliczności uzasadniające zwolnienie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Juchnowcu Kościelnym.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/168/97 Rady Gminy w Juchnowcu Dolnym z dnia 17 marca
1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze zasad
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Cydzik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2007-07-05

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2007-07-05

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2007-07-05