UCHWAŁA NR L/363/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole w Kleosinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Kleosinie oraz nadania jej statutu.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.16 ust.1, 2, 3, 5, 6, 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, Nr 78 poz.146) oraz art.5 ust.2 pkt 1 i ust.5 oraz art.58 ust.6 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz.1705, z 2010 Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Przedszkole w Kleosinie celem przekształcenia w jednostkę budżetową.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Przedszkole w Kleosinie w celu realizacji zadań zlikwidowanego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1.

§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 przejmuje jednostka budżetowa, o której mowa w § 2.

§ 4. Należności i zobowiązania przekształconego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 przejmuje jednostka budżetowa określona w § 2.

§ 5. Jednostka budżetowa, o której mowa w § 2 prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm).

§ 6. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w zakładzie budżetowym, o którym mowa w § 1 stają się pracownikami jednostki budżetowej, o której mowa w § 2.

§ 7. Jednostce budżetowej, o której mowa w § 2 nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-11-16

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-11-16

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-11-16