UCHWAŁA NR L/361/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 11 października 2010r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2010-2014.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266; z 2006r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833; z 2007r. Nr 128, poz.902, Nr 173 poz.1218; z 2010r. Nr 3, poz.13) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2010-2014 w poniższym brzmieniu: WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY NA LATA 2010-2014.
I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Juchnowiec Kościelny w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

§ 1. 1. Aktualny zasób mieszkaniowy Gminy Juchnowiec Kościelny obejmuje 21 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy, z czego 4 to lokale socjalne. Są to lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach położonych w miejscowościach:
1) Biele 21 B – budynek poszkolny
2) Bogdanki 4 – budynek szkoły
3) Hołówki Duże 48 – budynek poszkolny
4) Juchnowiec Dolny 49 C – budynek po byłym komisariacie
5) Księżyno Kolonia 15 – budynek wolnostojący
6) Księżyno Kolonia 17 – budynek wolnostojący
7) Księżyno Kolonia 17/1 – budynek wolnostojący
8) Lewickie 4 – budynek poszkolny
9) Olmonty 93 – budynek poszkolny
2. Struktura lokali i budynków jest następująca:

L.p.Lokalizacja budynkuLiczba lokali mieszkalnychPow. użytk. w m2Rodzaj lokaliStan technicznyWyposażenie techniczne lokali w instalacjeRok budowy
1.Biele 21B275,00, 47,30komunalneśredniinstalacja elektryczna, wodna, ogrzewanie piecowe1960
2.Bogdanki 4141,10komunalnedobryinstalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., łazienka, c.w.u.1958
3.Hołówki Duże 48328,90, 40,40, 72,70Komunalneśredniinstalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewanie piecowe1960
4.Juchnowiec Dolny 49C427,78, 30,59, 30,09, 30,67socjalnebardzo dobryinstalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, łazienka, ogrzewanie piecowe1970
5.Księżyno Kol. 15340,95, 62,80, 38,30komunalnebudynek przeznaczony do rozbiórkiinstalacja elektryczna, wodna, ogrzewanie piecowe1950
6.Księżyno Kol. 17137,37komunalneśrednieinstalacja elektryczna, wodna, ogrzewanie piecowe1950
7.Księżyno Kol. 17/1217,88, 27,60komunalneśredniinstalacja elektryczna, wodna, ogrzewanie piecowe1950
8.Lewickie 4165,10komunalnedobryinstalacja elektryczna, wodna, ogrzewanie piecowe1930
9.Olmonty 93419,17, 51,20, 34,00, 31,20komunalnedobryinstalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, łazienka, ogrzewanie piecowe1960
 OGÓŁEM:21850,10    

 


3. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Juchnowiec Kościelny w poszczególnych latach – lokale komunalne.


L.p.Lokalizacja budynkuRodzaj lokaliStan techniczny budynkuIlość lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Juchnowiec Kościelny    
    20102011201220132014
1.Biele 21Bkomunalneśredni23333
2.Bogdanki 4komunalnedobry11111
3.Hołówki Duże 48komunalneśredni35555
4.Księżyno Kol. 15komunalnebudynek przeznaczony do rozbiórki3----
5.Księżyno Kol.17komunalneśredni11111
6.Księżyn Kol.17/1komunalneśredni22222
7.Lewickie 4komunalnedobry11111
8.Olmonty 93komunalnedobry44444

4. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Juchnowiec Kościelny w poszczególnych latach – lokale socjalne.

L.p.Lokalizacja budynkuRodzaj lokaliStan techniczny budynkuIlość lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Juchnowiec Kościelny:    
    20102011201220132014
1.Juchnowiec Dolny 49Csocjalnebardzo dobry44444


II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.

§ 2. 1. Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze stan ten wynika z ich zużycia wskutek wieloletniego eksploatowania, przy braku wystarczających środków finansowych na remonty kapitalne. Podstawowym zadaniem gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków. W latach 2010-2014 nie przewiduje się budowy nowych mieszkań.
2. Plan remontów i modernizacji.
1) Na lata 2010-2014 planuje się wykonanie remontów bieżących i adaptacje budynków komunalnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne;
2) W okresie objętym programem konieczne będą środki finansowe na remonty budynków mieszkalnych i zaadoptowanych na mieszkalne;
3) Na bieżąco wykonywane będą pilne remonty murarsko-tynkarskie, dekarsko-blacharskie, zduńskie, kominiarskie;
4) Okresowo będzie dokonywana ocena stanu technicznego budynków, a na jej podstawie prowadzona będzie analiza potrzeb w zakresie remontów i modernizacji budynków wraz z zestawieniem zakresu i kosztów niezbędnych do ich wykonania;
5) Planuje się wykonanie głównie remontów zapewniających poprawę bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenie budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

L.p.Potrzeby w zakresie remontów i modernizacjiOkres realizacji
1.Wymiana pokrycia dachowego2011-2013
2.Odnowienie elewacji budynków wraz z ich dociepleniem2012-2014
3.Wymiana stolarki okiennej2011
4.Adaptacja części budynku w Bielach na lokal mieszkalny2011

III. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.

§ 3. Gmina w nadchodzących latach nie planuje sprzedaży lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy. Ze względu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny istnieje konieczność pozyskania nowych lokali mieszkalnych.

IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

§ 4. 1. Polityka czynszowa Gminy Juchnowiec Kościelny powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2010-2014, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.
2. Ustala się czynniki obniżające wartość użytkową lokalu:
1) Lokal bez instalacji wodnej – obniżka o 5%
2) Lokal bez instalacji kanalizacyjnej – obniżka o 5%
3) Lokal bez centralnego ogrzewania – obniżka o 5%
4) Lokal bez łazienki – obniżka o 5%
5) Lokal bez c.w.u. – obniżka o 5%
6) Lokal położony w budynku o złym stanie technicznym – obniżka o 10%
3. Zmiana stawek czynszu powinna następować raz w roku.
4. Podwyżka czynszu nie może być niższa niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, a wysokość czynszu nie powinna być wyższa w skali roku niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, za wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 8 a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

§ 5. 1. Mieszkaniowym zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny.
2. Zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególności:
1) Zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych;
2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości;
3. Nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania w kolejnych latach.

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

§ 6. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2010-2014 będą:
1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,
2) wpływy z czynszów za lokale użytkowe,
3) wydatki inwestycyjne z budżetu gminy na adaptacje lokali mieszkalnych,
4) środki budżetowe.

VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach.
§ 7. 1. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji , koszty remontów i modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz wydatki inwestycyjne kształtuje się następująco:

L.p.RokKoszty bieżącej eksploatacji w tys.zł.Koszty remontów i modernizacji lokali i budynków w tys. złotychWydatki inwestycyjne
1.20104.00070.00050.000
2. 20114.500100.000100.000
3.20125.00080.000100.000
4.20135.00060.000100.000
5.20146.00060.000100.000

2. Środki finansowe pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne co roku powinny być, w miarę potrzeb, przeznaczane na bieżące utrzymanie, remonty i modernizację lokali będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Juchnowiec Kościelny.
3. Wydatki na bieżącą eksploatację, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w poszczególnych latach, będą corocznie określane w uchwale budżetowej Gminy.

VIII. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 8. 1. W latach 2010 – 2014 planuje się adaptacje lokali w budynkach będących własnością Gminy z przeznaczeniem ich na lokale socjalne i komunalne, do roku 2012 – 3 lokale komunalne.
2. Budynki o znacznym stopniu degradacji, których remont ze względów ekonomicznych i technicznych nie jest opłacalny, należy przeznaczyć do rozbiórki, zaś mieszkańców sukcesywnie przekwaterować do innych lokali.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-11-16

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-11-16

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-11-16