UCHWAŁA NR XLVII/333/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 2 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,
  którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675), w związku z art. 42 ust.7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r.
Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz. 103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821;
z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/128/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, podstawowych, gimnazjach i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 20.05.2004r. Nr 63, poz. 1081), wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały słowa: „szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu w Gminie Juchnowiec Kościelny” zastępuje się wyrazami: „szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny”;

2) §1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem zajęć określonym w poniższej tabeli:

Lp.Stanowisko kierownicze    Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych
1.  Dyrektor szkoły:
- do 4 oddziałów                      12
- 5 – 6 oddziałów                     10
- 7 – 8 oddziałów                       8
- 9 – 16 oddziałów                     5
- 17 i więcej oddziałów              3
2. Wicedyrektor szkoły (z wyjątkiem przedszkola)     7
Wicedyrektor przedszkola                                        16
3. Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem:
- do 30 wychowanków                                              20
- od 31 do 80 wychowanków                                    16
- od 81 do 120 wychowanków                                  14
- powyżej 120 wychowanków                                   12

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-08-09

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-08-09

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-08-09