UCHWAŁA NR XLVI/323/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146), w związku z art.42 ust.7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:
W = (x1 + x2 + … + xn) : [(x1 : y1) + (x2 : y2) + … + (xn : yn)]
gdzie:
W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela,
x1, x2, xn– oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2, yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz § 1 uchwały.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że mniej niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za godzinę pełną.

3. Godziny zajęć przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z ust. 1 i 2 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 Karty Nauczyciela.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-06-28

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-06-28

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-06-28