UCHWAŁA NR XLIV/320/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146) w związku z art.30 ust.6 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz.1650, Nr 219, poz.1706) zmienionej uchwałą Nr XLIII/314/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Międzygminnego ZNP w Białymstoku oraz z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XLII/287/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 3 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny wprowadza się zmianę polegającą na tym, że uchyla się § 4 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-05-21

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-05-21

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-05-21