UCHWAŁA NR XLIV/319/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania.


Na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547; z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760; z 2005r. Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz.1592; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 112, poz.766; z 2008r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz.1111; z 2009r. Nr 213, poz.1651 i poz.1652) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990r o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz.544; z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271; z 2003r. Nr 57, poz.507, Nr 130, poz.1188; z 2004r. Nr 25, poz.219; z 2005r. Nr 160, poz.1346; z 2006r. Nr 218, poz.1592; z 2007r. Nr 112, poz.766; z 2008r. Nr 171, poz.1056, Nr 196, poz.1218; z 2009r. Nr 119, poz.999, Nr 202, poz.1547, Nr 213, poz.1651, Nr 213, poz.1652) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania uchwalonym przez Zarząd Gminy Juchnowiec Kościelny uchwałą Nr 79/67/98 z dnia 10 września 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej uchwałą Nr XXXIII/307/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w podziale gminy Juchnowiec Kościelny na obwody głosowania oraz uchwałą Nr XXX/216/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania dokonuje zmiany polegającej na tym, że w obwodzie głosowania nr 4 dodaje się miejscowość Izabelin.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmianę stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej, a także przekazana Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-05-21

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-05-21

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-05-21