UCHWAŁA NR XLII/295/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 3 marca 2010r.

 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Przejezdnej usytuowanej w miejscowości Ignatki-Osiedle, oznaczonej nr geod. 222/117 o szerokości
pasa drogowego 10 m, Gmina Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) oraz art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz.1323, Nr 227, poz.1505), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Białostockiego, Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych położoną na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny ulicę Przejezdną w miejscowości Ignatki-Osiedle oznaczoną nr geod. 222/117 o szerokości pasa drogowego 10 m.

§ 2. Ustala się przebieg drogi gminnej wymienionej w ust. 1 zgodnie z oznaczeniem na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-03-23

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-03-23

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-03-23