UCHWAŁA NR XLII/287/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 3 marca 2010r.

 

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241), w związku z art. 30 ust.6 i art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800), po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Międzygminnego ZNP w Białymstoku. oraz z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala Regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny w następującym brzmieniu:

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ DODATKÓW I INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW ICH PRZYZNAWANIA, A TAKŻE WYSOKOŚĆ I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO NAUCZYCIELOM W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ JUCHNOWIEC KOŚCIELNY


Dział I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa
1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:
  a) za wysługę lat,
  b) motywacyjnego,
  c) funkcyjnego
  d) za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli;
4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenie zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), dla których Gmina Juchnowiec Kościelny jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy;
4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3;
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział przedszkola;
6) uczniach – rozumie się przez to uczniów wszystkich typów szkół oraz wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Juchnowiec Kościelny;
7) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku następnego;
8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust.3 ustawy.

Dział II Dodatek za wysługę lat

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ust. 1 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki z upływem każdego kolejnego roku pracy.
2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:
  1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku;
  2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dział III Dodatek motywacyjny

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom stosownie do stopnia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 6.
2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
  1) nauczycielowi stażyście w I semestrze roku szkolnego;
  2) nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia;
  3) nauczycielowi, który otrzymał karę przewidzianą przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary;
  4) za miesiąc, w którym miała miejsce nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 6. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
  a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach lub olimpiadach przedmiotowych,
  b) wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym,
  c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
  d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia wychowawczego,
  e) uzyskiwanie efektów w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,
2) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
  a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
  b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
  c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
  d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły,
  e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
  f) przestrzeganie obowiązującego porządku pracy, w szczególności czasu zajęć,
  g) wynik oceny pracy, dokonanej w trybie art. 6a ustawy lub wynik oceny dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
  a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
  b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
  c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
  d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
4) wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
5) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 7. 1. W ramach środków planowanych w budżetach szkół ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 4,5% środków przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze ogółu nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny ustala się kwotowo.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w danej szkole, dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy.
4. Dodatek motywacyjny wypłaca się w okresach miesięcznych z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
5. Kwota dodatku motywacyjnego wynosi od 5% do 30 % wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela.
6. Środki, o których mowa w ust.1 zostają zwiększone o co najmniej 5% z przeznaczeniem dla dyrektorów szkół.

Dział IV Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny. Wysokość dodatku funkcyjnego stanowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadniczego w następującej wysokości:
  1) dyrektorowi do 7 oddziałów - 13 - 30% miesięcznie;
  2) dyrektorowi powyżej 7 oddziałów - 31-50% miesięcznie;
  3) wicedyrektorowi - 15-25% miesięcznie;
  4) nauczycielowi zajmującemu inne stanowisko kierownicze, określone w statucie szkoły – 10-15% miesięcznie;
  5) dyrektorowi przedszkola - 20-30% miesięcznie.
2.  Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
3. Nauczycielowi, któremu powierzono wykonywanie zadań:
  1) wychowawcy klasy - przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość stanowi wskaźnik procentowy średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela; wysokość dodatku funkcyjnego zależy od liczebności oddziału i wynosi miesięcznie:
    a) do 10 uczniów włącznie - w wysokości 2%, z zaokrągleniem do pełnych złotych,
    b) od 11 do 20 uczniów włącznie - w wysokości 3,5%, z zaokrągleniem do pełnych złotych,
    c) od 21 do 25 uczniów włącznie – w wysokości 5%, z zaokrągleniem do pełnych złotych,
    d) powyżej 25 uczniów – w wysokości 6%, z zaokrągleniem do pełnych złotych;
  2) sprawowania funkcji opiekuna stażu - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 3% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela – z zaokrągleniem do pełnych złotych. Dodatek nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego staż.
4. Dodatek funkcyjny dla osób, o których mowa w ust. 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
5. Dodatek funkcyjny przyznaje dla dyrektorów szkół Wójt Gminy, a dla innych uprawnionych nauczycieli - dyrektor szkoły.

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, z wyłączeniem § 8 ust. 2, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;
4. W stosunku do dyrektora, przyznając dodatek funkcyjny, należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

Dział V Dodatek za warunki pracy

§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje następujący dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, określone w § 8 i 9 rozporządzenia:
  1) za trudne warunki pracy przyznaje się dodatek, którego wysokość stanowi wskaźnik procentowy średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela w miesięcznej wysokości:
    a) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 3%, z zaokrągleniem do pełnych złotych,
    b) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 6%, z zaokrągleniem do pełnych złotych,
    c) za prowadzenie innych zajęć wynikających z przepisów rozporządzenia – 1,5%, z zaokrągleniem do pełnych złotych;
  2) za uciążliwe warunki pracy - w miesięcznej wysokości 3% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Wójt Gminy.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Dział VI Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 11. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub zakończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Dział VII  Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 12. 1. W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz realizację innych zadań statutowych szkoły w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z czego:
  1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
  2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.
2. Nagrody Wójta są przyznawane z budżetów publicznych szkół i placówek oświatowych w ramach funduszu, o którym mowa w § 12 ust.1 Regulaminu.

§ 13. Nagrody mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektorów i inne stanowiska kierownicze.

§ 14. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
2. Nauczycielom nagrodę przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w szkole.
3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu. Odpis pisma zamieszcza się aktach osobowych nauczyciela.

§ 15. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić:
  a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  b) dyrektor,
  c) rada pedagogiczna,
  d) rada rodziców,
  e) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

§ 16. Nauczyciele otrzymują nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, a w szczególności:
  1) w zakresie pracy wychowawczej - polegające na:
    a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,
    b) aktywnym udziale uczniów w pracy samorządu uczniowskiego,
    c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej,
    d) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,
    e) organizowaniu imprez ogólnoszkolnych o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych;
  2) w zakresie pracy dydaktycznej - polegające na:
    a) stwierdzonych bardzo dobrych wynikach sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych oraz badań wewnętrznych,
    b) stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu,
    c) zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,
    d) przygotowanie uczniów do udziału w festiwalach, wystawach, przeglądach itp.,
    e) prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
    f) wdrażaniu własnych programów autorskich,
    g) stosowaniu indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów;
  3) w zakresie pracy opiekuńczej za:
    a) pomoc i opiekę nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
    b) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie i zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,
    c) przygotowanie i przeprowadzenie formy letniego lub zimowego wypoczynku dzieci;
  4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych za:
    a) ukończenie studiów podyplomowych lub kursów doskonalących,
    b) doskonalenie własnego warsztatu pracy,
    c) aktywną pomoc innym, szczególnie młodym nauczycielom,
    d) kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadzenie lekcji pokazowych itp.

§ 17. 1. Z wnioskiem o nagrodę Wójta Gminy może wystąpić:
  1) dla nauczycieli:
    a) Wójt Gminy,
    b) dyrektor szkoły,
    c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
    d) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli;
  2) dla dyrektora szkoły:
    a) Wójt Gminy,
    b) członek komisji właściwej do spraw oświaty,
    c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
    d) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.
2. Nagrody Wójta Gminy mogą być przyznane wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom szkół za osiągnięcia wyszczególnione w § 16.
3. Nagroda Wójta Gminy może być również przyznana dyrektorom szkół oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za:
  1) efektywne zarządzanie szkołą, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły,
  2) bezkonfliktowe kierowanie zespołem.

§ 18. 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta powinien być podpisany przez uprawnionego wnioskodawcę, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły - powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
2. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta należy składać w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego.

§ 19. Wysokość nagród będzie ustalana odrębnie w każdym roku w zależności od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez:
1) Wójta Gminy w przypadku Nagród Wójta,
2) dyrektora szkoły w przypadku nagród dyrektora szkoły.

§ 20. 1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy lub dyrektor szkoły za zgodą Wójta Gminy może przyznać nagrodę w innym czasie.
3. Nauczyciel (dyrektor), któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego kopię włącza się do jego akt osobowych.

Dział VIII Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 21. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole położonej na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego stanowi wskaźnik procentowy średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela i wynosi miesięcznie:
  1) przy jednej osobie w rodzinie - 1% z zaokrągleniem do pełnych złotych;
  2) przy dwóch osobach w rodzinie – 1,5% z zaokrągleniem do pełnych złotych;
  3)  przy trzech osobach w rodzinie – 2,5% z zaokrągleniem do pełnych złotych;
  4) przy czterech osobach i większej ilości osób w rodzinie – 3% z zaokrągleniem do pełnych złotych.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do otrzymania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zalicza się mieszkających z nim wspólnie:
  1) małżonka;
  2) dzieci do 26. roku życia, nie pozostające w związku małżeńskim, będące na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
  3) rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 22. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  1) nieświadczenia pracy w okresach, za które przysługuje wynagrodzenie;
  2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
  3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; jednak w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta;
  4) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych przepisach.
3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora).
4. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

Przepisy końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 24. Traci moc Uchwała Nr XXIX/202/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-03-23

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-03-23

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-03-23