UCHWAŁA NR XLII/286/10
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 3 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/332/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 października 2002r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/332/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 października 2002r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wprowadza się zmianę polegającą na tym, że § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć następujących nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela:

1) pedagoga - tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin: 20,

2) logopedy – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin: 20,

3) psychologa – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin: 20,

4) doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust.2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty – tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin: 20.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-03-23

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-03-23

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-03-23