UCHWAŁA NR XL/278/09
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 29 grudnia 2009r.

 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w Kleosinie, Księżynie, Osiedlu Ignatki, Śródlesiu oraz drogi Kolonia Ignatki – Niewodnica Korycka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19. poz.115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz.1323, Nr 227, poz.1505), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Białostockiego, Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych:
1) ul. Kruczkowskiego (nr geod. 334, 76/4, 371/75, 75/7, 74/31, 74/20, 169, 168, 170, 171, 305/2, 188/1, 191, 192/5, 192/6, 192/10, 188/3, 187/6, 187/10, 339/5, 317/8, 318/1, 317/6, 260/3) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 ÷ 18m,
2) ul. Zdrojowa (nr geod. 369, 303, część 371/4, część 382) w Kleosinie,     szerokość pasa drogowego 10 ÷ 15m,
3) ul. Tuwima (nr geod. 301, 319/1, 40/3, 41/1, 1/9, 1/7, 1/11, 333) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 ÷ 12m,
4) ul. Żeromskiego (nr geod. 292/3, 306/1, 179, 180, 182, 184, 323/2, 322, 306/4, 306/3, 321/2, 321/1, 107/2) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 m,
5) ul. Staffa (nr geod. 377, 304/1) w Kleosinie, szerokość     pasa drogowego 10 m,
6) ul. Wyszyńskiego (nr geod. 74/11, 74/22, 74/7, 74/28) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 13 m,
7) ul. Reymonta (nr geod. 326, część 325/1) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 m,
8) ul. Baczyńskiego (nr geod. 528, 570/1, 563, 328, 489, 330, 130/1, 329/2, 105/17, 96/6, 96/4, 97/1, 95/4, 95/6, 94/1, 25/24, 25/27, 327/1, 134/3, 59/3, część 104/2, część 382) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 12 m,
9) ul. Długosza (nr geod. 102/27, 487, 519, 92/8, część 102/16) w Kleosinie, szerokość     pasa drogowego 10 m,
10) ul. Prusa (nr geod. 484, 510, 550, 639, 640, 647, 571, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 658, część 102/16) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 m
11) ul. Reja (nr geod. 480, 501, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 542) w Kleosinie, szerokość     pasa drogowego 8 m,
12) ul. Asnyka (nr geod. 598, 597, 596, 660, 661, 595, 594, 593, 592, 591, 590, 589, 588, 535/1, 535/2, 477, 495, 102/31, 102/28, 679, 681, 682) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 8 m,
13) ul. Norwida (nr geod. 528, 529/2, 529/1) w Kleosinie,    szerokość pasa drogowego 10 m,
14) ul. Morcinka (nr geod. 105/16, 331, 103/15, 103/17, 92/14, 103/8, część 104/2, część 92/12) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 m,
15) ul. Gałczyńskiego (nr geod. 28/16, 124/1, 121/6, 472, 327, 121/9, część 325/1) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 m,
16) ul. Dąbrowskiej (nr geod. 302, część 325/1) w Kleosinie,szerokość pasa drogowego 10 m,
17) ul. Broniewskiego (nr geod. 204/4, 300) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 m
18) ul. Wańkowicza (nr geod. 370) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 10 m,
19) ul. Kraszewskiego (nr geod. 9/16, 6/6, 7/6, 8/6, 9/18, 9/11, 8/5, 7/5, 6/5, 9/8, 4/5, 1/8, 2/8, 3/3, część 372) w Kleosinie, szerokość pasa drogowego 12 ÷ 15m,
20) ul. Niewodnicka (nr geod. 150, 15/2, 14/5, 13/2, 11/5, 9/4, 10/4, 8/4, 7/4, 5/2, 4/2, 3/2, 2/6, 1/4, 18/7, część 1/1, część 12/2) w Księżynie, szerokość pasa drogowego 10 m,
21) ul. Południowa (nr geod. 155, 73/6, część 74/3, część 468) w Księżynie, szerokość pasa drogowego 10 m,
22) ul. Witosa (nr geod. 154, 156, 103/9, 117/5, część 74/3) w Księżynie, szerokość pasa drogowego 10 m,
23) ul. Wąska (nr geod. 153, 73/5) w Księżynie, szerokość pasa drogowego 10 m,
24) ul. Alberta (obręb nr 22, nr geod. 29, 630, 617, 629, 157, 7/8, 11/1, 14/1, 17/1, 24/3, 150, 8/1, 10/1, 559, 561/6, 18/1, 23/2149, 560/1, 560/2, 554/2, 562/2, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 567/2, 568/2, 19/2, 17/7, 16/1, 15/3, 14/6, 13/3, 9/5, 5/3, 4/3, 3/3, 2/7, 1/5, część 12/2, część 1/1) w Księżynie, szerokość pasa drogowego 8 ÷ 15m,
25) ul. Alberta (obręb nr 10, nr geod. 297, 157/4, 158/8, 159/5, 161/9, 160/8, 162/10, 163/21, 163/23, 163/25, 163/27, 164/5, 165/7, 166/16, 166/18, 166/20) w Księżyne, szerokość pasa drogowego 15 m,
26) ul. Leśna (nr geod. 45/8, 161, 44/1, 400, 44/2, 45/13, 44/8, 45/18) w Księżynie, szerokość pasa drogowego 15 m
27) ul. Przemysłowa (nr geod. 603, 589, 599) w Księżynie, szerokość pasa drogowego 10 m,
28) ul. Leśna (nr geod. część 225/2) w Osiedlu Ignatki, szerokość pasa drogowego 8 ÷ 10m,
29) ul. Jeździecka (nr geod. część 225/2) w Osiedlu Ignatki, szerokość pasa drogowego 8 ÷ 10m,
30) ul. Świerkowa (nr geod. 375/1, 375/5, 402/2) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 12m,
31) ul. Dębowa (nr geod. 409/1) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 10m,
32) ul. Bukowa (nr geod. 403, 408) w Śródlesiu,szerokość pasa drogowego 10m,
33) ul. Brzozowa (nr geod. 407, 412/3) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 10 ÷ 15m,
34) ul. Leszczynowa (nr geod. 398/3, 401) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 10 ÷ 12m,
35) ul. Myśliwska (nr geod. 400) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 10m,
36) ul. Podleśna (nr geod. 399, 406, 412/1) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 15m,
37) ul. Sosnowa (nr geod. 410) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 10m,
38) ul. Jarzębinowa (nr geod. 411) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 10m,
39) ul. Cisowa (nr geod. 404) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 10m,
40) ul. Grabowa (nr geod. 405) w Śródlesiu, szerokość pasa drogowego 10m.,
41) droga łącząca drogę wojewódzką nr 678 z drogą powiatową nr 1500B (kier. Kol. Ignatki – Niewodnica Korycka obok stacji CPN), nr geod. 260–obręb nr 12; nr geod. 41/4–obręb nr 21 szerokość pasa drogowego 12m.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/241/2001 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2001r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w Kleosinie, Księżynie, Osiedlu Ignatki, Śródlesiu oraz drogi Kol. Ignatki – Niewodnica Korycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2010-01-11

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2010-01-11

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2010-01-11