UCHWAŁA NR XXXVI/253/09
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 17 września 2009r.

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych, drogi Olmonty – Stanisławowo.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420), art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 19, poz.115, Nr 23, poz.136, Nr 192, poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 86, poz.720), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Białostockiego, Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaliczyć do kategorii dróg gminnych publicznych, drogę Olmonty -  Stanisławowo o szerokości pasa drogowego 6,8 ÷ 15,2 m. na odcinku od drogi powiatowej Nr 1492 B do drogi powiatowej 1484 B.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2009-09-30

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2009-09-30