UCHWAŁA NR XXXVI/248/09
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 17 września 2009r.

w sprawie ustalenia zasad poboru, terminów płatności oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz art.19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844; z 2005r. Nr 143, poz.1199; z 2006r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730, Nr 223, poz.1463; z 2009r. Nr 56, poz 458) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom w Gminie Juchnowiec Kościelny w poszczególnych sołectwach.
3. Ustala się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 50% od kwot pobranych w drodze inkasa.
4. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę, w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2009-09-28

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2009-09-28

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2009-09-28