uchwała nr V/23/07

rady gminy juchnowiec kościelny

z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) Rada Gminy Juchnowiec
Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały
Nr IX/85/03 Rady Gminy z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Juchnowiec Kościelny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz.2145) wprowadza się
następującą zmianę:

1) §94 otrzymuje brzmienie:

- w ust.1 „Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 13.00 – 16.00, a w przypadku gdy poniedziałek jest
dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godz. od 13.00 do
16.00.”

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/14/07 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
26 stycznia 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Leszek Matowicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2007-06-29

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2007-06-29

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2007-06-29