UCHWAŁA NR XXX/216/09
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 25 marca 2009r.

 

w sprawie dokonania zmian w podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania.


Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 oraz 31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547; z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760; z 2005r. Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz.1592; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 112, poz.766; z 2008r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz.1111) w związku z art. 42 ust.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219; z 2006r. Nr 218, poz.1592;
z 2007r. Nr 112, poz.766) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Juchnowiec Kościelny na stałe obwody głosowania przez Zarząd Gminy Juchnowiec Kościelny uchwałą Nr 79/67/98  z dnia 10 września 1998r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej uchwałą Nr XXXIII/307/02 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie zmian w podziale gminy Juchnowiec Kościelny na obwody głosowania dokonuje się następujących zmian:

1) w obwodzie głosowania nr 1 miejscowość Zalesek otrzymuje brzmienie Zaleskie.
2) w obwodzie głosowania nr 2
     a) miejscowość Janowicze kol. otrzymuje brzmienie Janowicze – Kolonia;
     b) miejscowość Stacja Lewickie otrzymuje brzmienie Lewickie – Stacja.
3) w obwodzie głosowania nr 3 dodaję się ulicę Jana Pawła II
4) w obwodzie głosowania nr 5 miejscowość Księżyno kol. otrzymuje brzmienie Księżyno - Kolonia.
5) w obwodzie głosowania nr 8
     a) skreśla się sołectwo Juchnowiec Dolny kol.
     b) miejscowość Lewickie kol. otrzymuje brzmienie Lewickie – Kolonia
     c) miejscowość Niewodnica  Nargielewska otrzymuje brzmienie Niewodnica Nargilewska
     d) miejscowość Niewodnica Nargielewska kol. otrzymuje brzmienie Niewodnica Nargilewska – Kolonia.

§ 2. W załączniku do uchwały w obwodzie głosowania nr 7 skreśla się zapis „lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych” i skreśla się siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmianę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwał zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, stronie internetowej, a także przekazana Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2009-04-02

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2009-04-02

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2009-04-02