UCHWAŁA NR XXIX/207/09
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 6 marca 2009r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/147/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) w związku z art.34 ust.6, art. 37 ust.3 i 4, art.68 ust.1 i ust.3, art.70 ust.4, art.73 ust.4, art.76 ust.1, art.98a ust.1 oraz art.146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W §18 uchwały po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
- „1a w uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny może odstąpić od warunku określonego w ust.1 po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy Juchnowiec Kościelny”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2009-03-16

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2009-03-16

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2009-03-16