UCHWAŁA NR XXIX/205/09
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 6 marca 2009r.

 

w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Ignatki-Osiedle, Gmina Juchnowiec Kościelny.


 Na podstawie art.18, ust.2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulic we wsi Ignatki-Osiedle, obrębie geodezyjnym Księżyno Kolonia, Gmina Juchnowiec Kościelny:
1) Ogrodowa - działki: nr 196/104, nr 196/121, nr 222/101, nr 222/141, część nr 197,
2) Różana - działki: nr 222/57, nr 222/132, nr 222/146,
3) Gerberowa - działka nr 222/143,
4) Goździkowa - działka nr 196/85,
5) Hiacyntowa - działka nr 222/125,
6) Przejezdna - działka nr 222/117,
7) Działkowa - działki: nr 196/76, część nr 196/60.
8) Hryniewicka - działki: nr 196/66, część nr 197, nr 224, nr 235/16, nr 235/28, nr 235/125, nr 235/107,
9) Śródleśna - działki:  nr 235/9, nr 235/34, nr 235/43,
10) Narcyzowa - działka  część nr 196/60,
11) Dereniowa - działka nr 235/50,
12) Borówkowa - działki: nr 235/62, nr 235/125,
13) Czereśniowa - działki: nr 235/77, nr 235/135,
14) Jeżynowa - działka nr 235/92,
15) Bluszczowa - działki:  nr 235/27, nr 235/155, nr 235/22, nr 235/110, nr 235/122.

§ 2. Szkic sytuacyjny ulic stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Korpacz

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data wprowadzenia: 2009-03-16

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2009-03-16

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2009-03-16