UCHWAŁA NR XXIV/174/08
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 24 września 2008r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/206/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) oraz na podstawie art. 90f ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 69, poz.624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2003r. Nr 137, poz.1304; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788,Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1280; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały nr XXI/206/05 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 31 marca 2005 r. stanowiącym Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny wprowadza się obowiązujące od dnia 01 września 2008r. następujące zmiany:

1) §10 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.”
2) §7 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, którego uaktualniony wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu, wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem pkt 2.”
3) §16 ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „złożenie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego, którego uaktualniony wzór stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2008-11-04

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2008-11-04

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2008-11-04