UCHWAŁA NR XXIV/172/08
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 24 września 2008r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568;z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457;z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568, Nr 96, poz.959, Nr 238, poz.2390; Nr 50, poz.362, Nr 126, poz.875) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

1.Uchwała określa:
1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków;
2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;
3) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
4) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji;
5) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;
6) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.
2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Gminy 
Juchnowiec Kościelny na prace lub roboty budowlane przy zabytku;
3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

§ 2

1. Z budżetu gminy Juchnowiec Kościelny mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na obszarze gminy Juchnowiec Kościelny;
2) jest dostępny publicznie;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy;
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2)przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla 
tego zabytku kolorystyki;
10)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, 
rynien i rur spustowych;
11)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części 
składowe i przynależności;
12)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
13)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o 
których mowa w pkt 7-14;
14)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3

1 O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu.
Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

§ 4

1. Dotacja z budżetu gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 30% ogółu nakładów na te prace lub roboty.
W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z 
budżetu gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5

1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i 
pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych, które wymagają takiego pozwolenia;
5) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;
6) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją;
7) termin zakończenia prac objętych wnioskiem;
8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
9) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o 
wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;
10) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej 
wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych;
11) określenie organu, u którego ubiega się o dotację.
2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej 
otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 3, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały 
z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 6

1. Wnioski o dotację kieruje się do Wójta Gminy w terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Wójtowi są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady  właściwej do spraw kultury oraz 
komisji właściwej do spraw budżetu.

§ 7

1. Dotację przyznaje Rada Gminy w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku z ust. 4 kwotę do przekazania w roku następnym.
2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy  uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie gminy.

§ 8

Uwzględniając §7 uchwały oraz dane z wniosku o dotację, Wójt zawiera
z beneficjentem umowę określającą w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania;
2) kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu 
prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków;
3) zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z 
innych źródeł;
4) zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących 
o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone byty w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt;
5) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną w zakresie 
przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;
6) sposób i termin rozliczania kwot udzielonej dotacji;
7) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta
i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji;
9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem -
na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9

Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5, jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna);
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów 
dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).

§ 10

1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa Wójtowi sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych.
2. Sprawozdanie określa:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;
2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, 
daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.
3. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie
z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach 
określonych w umowie.

§ 12

1. Wójt prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Gminy.
2. Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;
4) kserokopię umowy o dotację;
5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;
6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.
3. Wójt niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

  • sprawozdanie (PDF, 64,5 KB) Podgląd załącznika

    sprawozdanie z wykonania prac, na które została udzielona dotacja/zostały przekazane środki

  • wniosek (PDF, 91,47 KB) Podgląd załącznika

    wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2008-11-04

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2008-11-04

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2008-11-04