UCHWAŁA NR XXII/151/08
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 10 czerwca 2008r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, . Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624,Nr 109, poz. 1161, Nr 237, poz. 2703, Nr 281,  poz. 2781, Dz.U. z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr  122, poz. 1020, Nr 131, poz.  1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,  poz. 1043, Nr 208,  poz. 1532,  Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292) i uchwala się, co następuje:


§ 1

1. W stołówkach szkolnych działających w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie, Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym oraz w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie wydawane są posiłki.    
2. W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie oraz w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie posiłki wydawane są w formie cateringu, natomiast w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym obiady są sporządzane w kuchni szkolnej.

§ 2

Z posiłków, o których mowa w § 1 mogą korzystać uczniowie lub pracownicy szkół.

§ 3

Opłata wnoszona przez ucznia lub pracownika szkoły jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

§ 4

Wysokość opłaty za jeden obiad w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki  w Juchnowcu Górnym ustala się na 2,50 zł, a w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Kleosinie i w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie na 2.59 zł. Dzienna opłata za korzystanie z posiłku może ulec zmianie.

§ 5

1. W przypadku zgłoszenia nieobecności ucznia lub pracownika Zespołu Szkół im.Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym na obiedzie do godz. 8.00 dnia, w którym będzie wydany posiłek, koszt posiłku zostanie zwrócony.
2. W przypadku zgłoszenia nieobecności ucznia lub pracownika Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie lub Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie na obiedzie do godz. 10.00 dnia poprzedzającego nieobecność, koszt posiłku zostanie zwrócony.

§ 6

Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z całości lub części opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej na podstawie:
1. wniosku złożonego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny,
2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 


Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2008-07-03

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2009-03-03

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2008-07-03