UCHWAŁA Nr XXII/147/08
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
z dnia 10 czerwca 2008r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337oraz z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz 1218) w związku z art. 34 ust.6,  art. 37 ust.3 i 4,  art. 68 ust. 1 i ust.3, art. 70 ust.4, art. 73 ust. 4, art. 76 ust. 1, art. 98a ust. 1 oraz  art.146 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782,  z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

§ 1

Uchwała określa zasady i kryteria nabywania, zbywania, obciążania i zamiany a także zasady wydzierżawienia i najmu nieruchomości oraz lokali na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2. Ilekroć w uchwale mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Juchnowiec Kościelny,
2) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Juchnowiec Kościelny,
3) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny,
4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z późn. zm.),
5) Lokalu mieszkalnym – rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, o którym mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 903 z późn. zm.),
6) Lokalu użytkowym – rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone przez wynajmującego lub wydzierżawiającego na cele inne niż mieszkalne, wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej; przy czym za lokal użytkowy nie uznaje się: pomieszczeń przynależnych do lokali, bokówek, wózkarni, boksów motocyklowych, Komorek gospodarczych, piwnic,
7) Garażu – rozumie się przez to budynki spełniające warunki, o których mowa w art. 211 ustawy.

Rozdział II
ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI I LOKALI

§ 2

Wójt Gminy przeznacza nieruchomości i lokale do zbycia, po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy w drodze uchwały, stosując tryb przetargowy z uwzględnieniem pierwszeństwa przysługującego z ustawy.

§ 3

W trybie bezprzetargowym nieruchomości lub lokale mogą być zbywane w wypadkach określonych w ustawie i przepisach szczególnych, po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy w drodze uchwały, a ponadto jeżeli:
1) Zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,
2) Sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana przez dzierżawcę na podstawie zezwoleń na budowę,
3) Zapisów § 3 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający warunki określone w pkt.1) i 2).

§ 4

W trybie bezprzetargowym nieruchomości i lokale zbywa się za cenę ustaloną po przeprowadzeniu rokowań, jednakże nie niższą od ich wartości chyba, że zastosowano bonifikatę, przewidzianą ustawą lub niniejszą uchwałą.

§ 5

Zbywanie nieruchomości lub lokali w trybie przetargowym odbywa się na następujących zasadach:
1) Przedmiotem przetargu, oprócz spełniania innych wymogów określonych w warunkach przetargu, jest:
cena nabycia lub wysokość pierwszej opłaty w przypadku zbywania nieruchomości gruntowej (niezabudowanej),
łączna cena nabycia obejmująca także pierwszą opłatę – w przypadku zbywania lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części nieruchomości gruntowej lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków.
2) Nieruchomości lub lokale nie zbyte w pierwszym przetargu wystawia się do drugiego przetargu, ustalając cenę wywoławczą w wysokości nie niższej niż 80 %.
3) Nieruchomości lub lokale nie zbyte w drugim przetargu mogą być zbyte w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach, nie niższą niż 60 %.

§ 6

1. Cenę zbycia lub wywoławczą Wójt Gminy określa w zarządzeniu o przeznaczeniu nieruchomości  lub lokalu do zbycia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w pkt. 1, oprócz spełnienia wymogów formalnych, powinno określać:
1) tryb zbycia (przetargowy, bezprzetargowy),
2) formę zbycia (sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste),
3) przedmiot zbycia wraz z jego oznaczeniem, powierzchnią, opisem i przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego,
4) cenę zbycia lub wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
3. Wójt gminy, ustalając cenę zbycia lub cenę wywoławczą nieruchomości lub lokalu, stosując następujące zasady:
1) cenę ustala w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, sporządzoną nie dalej jak 12 miesięcy od jej sporządzenia, zwiększoną o koszty przygotowania dokumentacji techniczno-prawnej,
2) postanowienia dotyczące ceny sprzedaży nieruchomości lub lokalu wiążą, w okresie 6 miesięcy od dnia wydania zarządzenia,
3) na poczet ceny zalicza się, uzgodnione z wynajmującym lub dzierżawcą, nakłady dokonane na podmiocie polegającym zbyciu, a poniesione przez niego i nie rozliczone uprzednio przez wynajmującego,
4) postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości.

§ 7

1. Wójt gminy udziela bonifikaty od ceny  w wypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości:
1) Przeznaczonych na cele mieszkaniowe, na realizację infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych – w wysokości 10 %,
2) Zbywanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową lub turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową a także organizacją pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego – w wysokości  30 %,
3) Poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została od niego przyjęta przed dniem 5 grudnia 1990 roku – w wysokości 20 %,
2. W innych przypadkach sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 68, ust 1 ustawy, Wójt Gminy może udzielić bonifikaty wyłącznie za zgodą Rady Gminy.
3. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułu wymienionych w ust. 1 stosuje się bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.
4. Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie Wójta Gminy.
5. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 8

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości i lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym lub w drodze rokowań, zapłata może być, na wniosek nabywcy, rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat.
2. W przypadku rozłożenia zapłaty ceny na raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 20% ustalonej ceny podlegającej zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszonej własność nieruchomości. Pozostała należność rozłożona na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
3. Roszczenia gminy z tego tytułu, podlegają stosowaniu zabezpieczeniu w szczególności przez ustawienie hipoteki.
4. W razie zbycia nieruchomości lub lokalu przez nabywcę, o którym mowa w ust. 1 raty stają się natychmiast wymagalne.
5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 9

1. Wysokość stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25 % ceny nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Również pierwszą opłatę w wysokości 25 % wartości nieruchomości gruntowej ustala się dla nieruchomości:
1) Przeznaczonych na cele mieszkaniowe, na realizację infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,
2) Zbywanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową lub turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową a także organizacją pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
3) Organizacjom zrzeszających działkowców z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe,
4) Poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została od niego przyjęta przed dniem 5 grudnia 1990 roku,
5) Na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
6) Kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej,
7) W wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli, którym przy wyodrębnieniu lokalu w budynku, wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, o których mowa w art. 209a, ust. 1 i 2 ustawy,
8) Spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustaleniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych.

Rozdział III
ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI LUB LOKALU

§ 10

1. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy, w szczególności ze względu na:
1) zamierzenia inwestycje Gminy,
2) konieczności realizacji zadań własnych i zleconych,
3) obowiązki Gminy wynikające z przepisów szczególnych
4) scalenie nieruchomości i ich ponowny podział na działki gruntu,
5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwie urządzeń 
infrastruktury technicznej,
6) realizacje innych celów publicznych.
2. Zamiany nieruchomości lub lokali dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.
3. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości lub lokali według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.
4. Rozliczenie należności stron z tytułu zamiany nieruchomości lub lokali obejmować może oprócz wartości nieruchomości, również odszkodowania i inne wzajemne zobowiązania stron.

Rozdział IV
OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 11

1. Obciążenie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece.
2. Obciążenie nieruchomości, w szczególności może polegać na:
1) oddawaniu nieruchomości w użytkowanie,
2) ustanowieniu służebności gruntowej i osobistej,
3) ustanowieniu hipoteki.
2. Ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania na nieruchomości o wartości przekraczającej 100 000 zł, wymaga zgody Rady Gminy.

Rozdział V
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI I LOKALI

§ 12

1. Nabywanie nieruchomości i lokali dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami Gminy, w szczególności na:
1) potrzeby inwestycyjne,
2) konieczność realizacji zadań własnych i zleconych,
3) postanowienia przepisów szczególnych,
4) scalenie gruntów i ich ponowny podział na działki gruntu,
5) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe Gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
6) tworzenie gminnych zasobów nieruchomości na realizacje budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,
7) realizację innych celów publicznych.

2. Nabycia nieruchomości lub lokali dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadniane są istotne postanowienia umowy.
3. Każdy przypadek nabycia nieruchomości lub lokalu wymaga zgody Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Rozdział VI
DZIERŻAWA I NAJEM NIERUCHOMOŚCI I LOKALI UŻYTKOWYCH

§ 13

1. Wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości i lokali użytkowych wchodzących w skład gminnego zasobu następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.
2. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego;
2) przetargu ustnego ograniczonego;
3) przetargu pisemnego nieograniczonego;
4) przetargu pisemnego ograniczonego.
3. Podstawową formą przetargu na najem i dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych jest przetarg ustny nieograniczony.
4. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej stawki czynszu, natomiast przetarg pisemny - wybór najkorzystniejszej oferty z uwagi na kryteria okreśone w specyfikacji.
5. Ze względu na konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców lub konieczność zachowania struktury branżowej sieci handlowej, gastronomicznej lub usługowej, w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej, przetarg na najem lub dzierżawę lokalu użytkowego lub nieruchomości może zostać ograniczony do rodzaju branży prowadzonej w tym lokalu lub na tej nieruchomości.
6. Każda zmiana rodzaju prowadzonej działalności wymaga zgody wynajmującego lub wydzierżawiającego.

§ 14

1. Przetargi na najem i dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych organizuje i przeprowadza Wójt Gminy.
2. Przetargi, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w miejscach i terminach ustalonych przez organizatora przetargu.
3. Przetarg przeprowadza komisja w składzie powołanym przez organizatora przetargu.
4. W skład komisji, o której mowa w ust. 3, nie mogą wchodzić osoby pozostające   z oferentem lub członkiem władz podmiotu przystępującego do przetargu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz osoby związane z ww. z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 15

1. Ogłoszenie o przetargu na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej lub na stronie internetowej organizatora przetargu oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się informacje o przedmiocie przetargu, czasie i miejscu przetargu, wysokości stawki wywoławczej, wysokości i wybranej formie wnoszenia wadium oraz terminie i miejscu jego wpłacenia, wysokości kaucji jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, możliwości zapoznania się z regulaminem, warunkami przetargu oraz istotnymi postanowieniami przyszłej umowy, możliwości odwołania lub zmiany oferty przetargowej, możliwości unieważnienia przetargu, skutkach uchylenia się od zawarcia umowy najmu lub dzierżawy.
3. Ogłoszenie o przetargu może również zawierać inne postanowienia, a w szczególności ograniczenia co do osób mogących przystąpić do przetargu, okresu najmu lub dzierżawy, rodzaju działalności, jaka może być prowadzona w lokalu i na nieruchomości oraz inne.
4. Na każdym z lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia lub dzierżawy należy umieścić w widocznym miejscu informacje o przeznaczeniu tego lokalu do wynajęcia lub dzierżawy oraz o sposobie uzyskania szczegółowych danych z tym związanych.
5. Stawkę wywoławczą w przetargu ustala się na poziomie czynszu, do którego płacenia był zobowiązany dotychczasowy najemca lub dzierżawca, a jeżeli lokal użytkowy wynajmowany lub wydzierżawiany jest po raz pierwszy - w wysokości średniej stawki czynszu obowiązującej w tym czasie w danym rejonie. Jeżeli stawka dotychczasowego najemcy lub dzierżawcy jest niższa od średniej stawki czynszu obowiązującej w tym czasie w danym rejonie, stawkę wywoławczą ustala się na poziomie średniej stawki czynszu obowiązującej    w tym czasie w danym rejonie.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości trzykrotnej opłaty ustalonej jako iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i stawki wyjściowej do licytacji, zaokrąglonej do pełnych złotych, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
7. Wadium przetargowe zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
8. W przypadku skorzystania z pierwszeństwa najmu lokalu lub dzierżawy nieruchomości przez dotychczasowego najemcę lub dzierżawcę na zasadach określonych w ust. 17, wpłacone wadium zostaje zwrócone oferentowi w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia przez dotychczasowego najemcę lub dzierżawcę.
9. Wadium przetargowe wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet czynszu i opłat dodatkowych.
10. Z postępowania przetargowego sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji i osoba, która wygrała przetarg.
11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad stawkę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden  z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że złożone oferty nie spełniają warunków przetargu.
12. Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg lub skorzystała z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 16 następuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przetargu. W przypadku nieopróżnienia lokalu, o którym mowa w ust. 15 oferentowi, który wygrał przetarg, nie służy prawo zawarcia umowy. Protokolarne przejęcie nieruchomości lub lokalu użytkowego następuje w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy najmu lub dzierżawy. W przypadku protokolarnego nieprzejęcia nieruchomości lub lokalu użytkowego wynajmujący lub wydzierżawiający odstąpi od umowy.
13. W przypadku niepodpisania umowy przez osobę, która wygrała przetarg lub skorzystała    z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 16 w terminie 3 dni od dnia przetargu lub nieprzejęcia nieruchomości lub lokalu użytkowego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
14. W przypadkach określonych w ust. 12 umowa może być zawarta z osobą licytującą najwyższą stawkę po osobie, która przetarg wygrała pod warunkiem niewycofania przez tę osobę wpłaconego wadium.
15. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia jego zamknięcia przeprowadza się drugi przetarg, w którym może zostać obniżona stawka wywoławcza o nie więcej niż 20%. Do wynajęcia lub dzierżawy w trybie przetargu może być przeznaczony również lokal lub nieruchomość, który nie jest wolny prawnie i fizycznie, o ile czas trwania dotychczasowej umowy kończy się przed dniem zawarcia umowy z innym najemcą lub dzierżawcą. W takim przypadku ryzyko niezwolnienia lokalu przez jego dotychczasowego posiadacza musi zostać ujawnione w ogłoszeniu o przetargu.
16. Dotychczasowy najemca lokalu użytkowego lub dzierżawca nieruchomości mający zawartą umowę do lat 3, którego łączny okres najmu przedmiotowego lokalu lub dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi co najmniej 3 lata, posiada pierwszeństwo do zawarcia umowy przed podmiotem wyłonionym w trybie przetargu, o ile nie posiada zaległości czynszowych, przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu oraz wpłaci wadium w wysokości i terminie określonym w ust. 6. Uprawnienie to wymaga ujawnienia w ogłoszeniu o przetargu. Oświadczenie o przyjęciu wylicytowanej stawki oraz wpłaty wadium należy złożyć w dniu licytacji po jej zakończeniu do protokołu. W wypadku niezłożenia oświadczenia i braku wpłaty wadium przez uprawnionego najemcę lub dzierżawcę we wskazanym terminie, uprawnienie do pierwszeństwa wynajmu lokalu użytkowego lub dzierżawy nieruchomości przestaje wiązać wynajmującego lub wydzierżawiającego, a najemca lub dzierżawca obowiązany jest opróżnić i wydać lokal lub nieruchomość.

§ 16

1. Nieruchomości i lokale użytkowe mogą być wynajmowane lub wydzierżawiane w trybie bezprzetargowym.
2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie do nieruchomości i lokali użytkowych przeznaczonych na:
1) cele nie związane z działalnością zarobkową w dziedzinie oświaty, kultury, opieki społecznej, ochrony środowiska, nauki, badań i rozwoju, jak również wychowania, sportu lub turystyki;
2) potrzeby administracji rządowej i samorządowej;
3) działalność organizacji społeczno-zawodowych oraz grup producenckich;
4) organizacji harcerskich i kombatanckich;
5) działalność stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania własne Gminy;
6) cele prowadzonej działalności organizacji pożytku publicznego, opiekuńczej, organizacji przeprowadzających akcje charytatywne;
7) cele sakralne;
8) rzecz oferentów proponujących najkorzystniejsze warunki najmu lub dzierżawy w stosunku do nieruchomości i lokali użytkowych, na które nie wyłoniono strony umowy w dwukrotnym przetargu oraz najemców takich lokali i dzierżawców takich nieruchomości;
9) kontynuację działalności przez dotychc zasowych najemców i dzierżawców, z którymi zawarte zostały umowy na lokale użytkowe;
10) rzecz współmałżonka oraz zstępnych w wypadku dokonania przez najemcę lub dzierżawcę za zgodą wynajmującego cesji uprawnień z umowy najmu lub dzierżawy, pod warunkiem braku zadłużenia czynszowego;
11) dojścia i dojazdy do lokali oraz do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
12) umieszczenie reklam;
13) realizację urządzeń infrastruktury technicznej i inne cele publiczne w rozumieniu ustawy;
14) czasowe zajęcie terenu w przypadku prowadzenia robót budowlanych i innych prac towarzyszących, dla których niezbędne jest czasowe władanie terenem;
15) zieleń, ogrodnictwo i urządzenia małej architektury;
16) cele mieszkalne pod obiektami stanowiącymi nakłady osób fizycznych;
17) niepłatne parkingi;
18) cele podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Nieruchomości gruntowe mogą być wydzierżawiane w trybie bezprzetargowym na rzecz wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących w budynku usytuowanym na przyległej nieruchomości nie spełniającej wymogów działki budowlanej.
4. Na zgodny wniosek zainteresowanych oraz pod warunkiem braku zadłużenia dopuszcza się zmianę strony umowy najmu lub dzierżawy, poprzez:
1) dopisanie współmałżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz powinowatych  w linii prostej;
2) dopisanie wspólnika spółki cywilnej;
3) wykreślenie jednej lub kilku osób za zgodą wszystkich dotychczasowych najemców danego lokalu lub dzierżawców nieruchomości.
5. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, organizator przetargu w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, może wynająć lub wydzierżawić nieruchomość lub lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej według stawki czynszu ustalonej w drodze negocjacji lub ponownie wystawić nieruchomość lub lokal użytkowy do przetargu ze stawką wywoławczą nie niższą niż koszty ich utrzymania.

§ 17

Na cele określone w § 16 ust. 2 pkt. 2, 4 i 6 można zawrzeć umowę użyczenia.

§ 18

1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub lokalu użytkowego w trybie przetargu i w drodze bezprzetargowej jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej wykonanie przez najemcę lub dzierżawcę zobowiązań finansowych wynikających z umowy, stanowiącą równowartość trzymiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, pod rygorem odstąpienia przez wynajmującego lub wydzierżawiającego od zawarcia umowy najmu lub dzierżawy.
2. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i podlega zarachowaniu na poczet bieżących zaległości powstałych w związku z nienależytym lub nieterminowym uiszczaniem przez najemcę lub dzierżawcę opłat czynszowych, za świadczenia dodatkowe i innych związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości lub lokalu użytkowego. Kaucja może zostać zaliczona w poczet zadłużenia jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. Po zaliczeniu kaucji na bieżące opłaty najemca lub dzierżawca jest zobowiązany do jej uzupełnienia.
3. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, poręczeniach, gwarancjach bankowych  i ubezpieczeniowych.

§ 19

1. Stawkę czynszu ustala się w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz w stosunku do powierzchni wspólnych, bez których nie jest możliwa samodzielność lokalu użytkowego.
2. Oprócz stawki czynszu najemca lub dzierżawca uiszcza opłaty za dostawę do nieruchomości lub lokalu użytkowego energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz inne świadczenia wykonywane odpłatnie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego.
3. Wójt Gminy może zwolnić z opłat za świadczenia dodatkowe organizacje harcerskie, hospicja, organizacje przeprowadzające akcje charytatywne oraz do 50% organizacje kombatanckie.
4. Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem ust.5.
5. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy odstępuje od waloryzacji stawki czynszu najmu lub dzierżawy lub obniża wskaźnik waloryzacji ustalając okres, w którym nie będzie dokonywana waloryzacja lub, w którym stosowany będzie obniżony wskaźnik waloryzacji w stosunku do najemców lub dzierżawców nieruchomości lub lokali użytkowych wtedy, gdy koszty wprowadzenia waloryzacji przewyższają przychody z waloryzacji.
6. Wójt Gminy w drodze zarządzenia może określić minimalne stawki czynszu najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz odstępstwa od ich wysokości.

§ 20

Zmiana strony umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub lokalu użytkowego wymaga uprzedniej zgody wynajmującego lub wydzierżawiającego.

§ 21

1. Najemca lub dzierżawca może dokonywać nakładów na lokal użytkowy lub nieruchomość wyłącznie za zgodą wynajmującego lub wydzierżawiającego. Zgoda winna być wyrażona na piśmie i obejmować zakres, rodzaj oraz wysokość nakładów.
2. Najemca lub dzierżawca nie ma prawa do zwrotu nakładów użytecznych oraz nakładów poniesionych na remont związany z adaptacją lokalu lub nieruchomości do swoich indywidualnych potrzeb.
3. Poniesione nakłady konieczne na wniosek najemcy lub dzierżawcy zalicza się przez obniżenie o 30% czynszu do czasu pokrycia pełnej wartości kwoty nominalnej tych nakładów. Do rozliczenia przyjmuje się wartość uwzględniającą zastosowanie standardowych rozwiązań w zakresie technologii oraz użytych materiałów.

§ 22

1. Zgoda wynajmującego lub wydzierżawiającego na podnajem lub poddzierżawę części nieruchomości lub części lokalu użytkowego może być wyrażona na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że najemca lub dzierżawca nadal będzie prowadził w nim działalność. Najemca lub dzierżawca za podnajmowaną lub poddzierżawianą część nieruchomości lub części lokalu użytkowego płaci czynsz podwyższony o 30%.
2. Podnajmem lub poddzierżawą może być objęte nie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości lub lokalu użytkowego.
3. Nie wyraża się zgody na trwały fizyczny podział podnajmowanych lub poddzierżawianych nieruchomości lub lokali użytkowych ani na podnajem lub poddzierżawę nieruchomości lub lokalu użytkowego, które można trwale podzielić.

§ 23

Wynajmujący lub wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę najmu lub dzierżawy zawartą na czas określony na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, w szczególności w następujących wypadkach:
1) przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, lokalu użytkowego lub budynku, w którym znajduje się lokal użytkowy;
2) czasowego wyłączenia budynku z użytkowania, w którym znajduje się lokal użytkowy    i konieczności przeprowadzenia w nim remontu;
3) przeznaczenia nieruchomości na potrzeby inwestycyjne Gminy bądź konieczność rozbiórki budynku;
4) konieczność zmiany przeznaczenia nieruchomości lub lokalu użytkowego na cele mieszkalne;
5) konieczność zabezpieczenia pomieszczeń na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy realizujących ustawowe zadania własne, powierzone bądź zlecone;
6) użytkowania niezgodnego z ustaleniami planu miejscowego.

§ 24

Rada Gminy może w drodze uchwały wyrazić zgodę na wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości lub lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.

Rozdział VII
INNE POSTANOWIENIA

§ 25

Nieruchomości Gminy przekazywane są w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w celu wyposażenia ich w majątek nieruchomy niezbędny do prowadzenia przez nie działalności statutowej.

§ 26

1. Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, o których mowa w art. 144 ustawy, uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich wynoszących 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
2. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości.

Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 27

Przepisy niniejszej uchwały nie mają zastosowania do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie.

§ 28

Zobowiązuje się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do skladania Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały.

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 30

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2008-07-02

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2008-07-02

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2008-07-02