Uchwała Nr XXI/141/08
RADY GMINY W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
z dnia 30 kwietnia 2008r;

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 oraz Nr 173, poz. 1218) w związku z art.6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz.1172) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, świadczone przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy  Juchnowiec Kościelny lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1. górna stawka opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości 200 zł za 1 m3  z zastrzeżeniem § 2;
2. górna stawka opłaty za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi 35 zł za 1 m3 .

§ 2

Górną stawkę opłaty  wymienionej w § 1 pkt 1 zmniejszy się o 15%, w przypadku gdy odpady komunalne są odbierane z terenu nieruchomości, na której są gromadzone w sposób selektywny.

§ 3

Górne stawki opłat, o których mowa w § 1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy lub nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy  Juchnowiec Kościelny lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4

Opłaty, o których mowa w uchwale mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r., za usługi świadczone przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy Juchnowiec Kościelny lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2008-05-21

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2008-05-21

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2008-05-21