UCHWAŁA NR XX/134/08
RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
19 marca 2008 roku

w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Stanisławowo, gmina Juchnowiec Kościelny.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwy ulic we wsi  Stanisławowo, Gmina Juchnowiec Kościelny:

1. Niebanalna  - działka nr 28/33
2. Mroźna  - działka nr 21/9
3. Słonecznikowa  - działka nr 146

§ 2

Szkic sytuacyjny ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Marcinowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Roszkowska

Wprowadzający: Ewa Roszkowska

Data wprowadzenia: 2008-04-07

Modyfikujący: Ewa Roszkowska

Data modyfikacji: 2008-04-07

Opublikował: Ewa Roszkowska

Data publikacji: 2008-04-07