UCHWAŁA NR XVI/105/07 
RADA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

  21 grudnia 2007 roku
w sprawie opłaty adiacenckiej ze względu na wzrost wartości nieruchomości 
powstałej w wyniku podziału.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Dz. z 2003r. Nr 80, 
poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337)  oraz  art.98a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, z 2005 r, Nr 281, poz.2782, Nr 130, poz.130, 
poz.1087, Nr 169, poz.1420, nr 175, poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, nr 220, poz.1601, z 2007r. 
Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ .1. Wprowadza się stałą opłatę adiacencką od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% różnicy w jej wartości, 
jeżeli w wyniku podziału tej nieruchomości  wzrośnie jej wartość.

§ .2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ .3. Traci moc uchwała Nr XII/102/07 z dnia 28.11.2007 r Rady Gminy Juchnowiec  Kościelny.

§ .4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                 Krzysztof Marcinowicz

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Korol

Wprowadzający: Tomasz Korol

Data wprowadzenia: 2008-01-07

Modyfikujący: Tomasz Korol

Data modyfikacji: 2008-01-07

Opublikował: Tomasz Korol

Data publikacji: 2008-01-07