Terminy obrad sesji

                                   Juchnowiec Kościelny, 2020-05-22

ORG.0002.16.2020

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 maja 2020 r. (piątek) na godz.13.00, XVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XV/2020.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 w Gminie Juchnowiec Kościelny.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
b) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi,
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
g) zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w m. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny),
h) w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelny z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok,
i) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2022.
j) w sprawie zmian w budżecie na 2020r.
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023.
9. Wnioski radnych.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.


       Juchnowiec Kościelny, 2020-03-13

ORG.0002.15.2020 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 20 marca 2020 r. (piątek) na godz.14.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, XV-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XIV/2020.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Juchnowiec Kościelny oraz Komisji Rady Gminy za rok 2019.
6. Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2019 roku.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2019 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2019 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
10. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie zmian w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny,
b) w sprawie nadania statutu Sołectwu Olmonty,
c) w sprawie nadania statutu Sołectwu Izabelin,
d) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2020 roku,
f) w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Juchnowiec Kościelny,
g) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny,
i) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz z schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
j) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
k) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie
l) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
m) w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do udziału we wspólnej inicjatywie dotyczącej utworzenia szlaku rekreacyjnego na rzece Narew,
n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B  na odcinku Niewodnica Nargilewska – Kudrycze, (gmina Juchnowiec Kościelny, gmina Zabłudów),
o) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494 w miejscowości Niewodnica Nargilewska (gmina Juchnowiec Kościelny),
p) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy w miejscowości Niewodnica Nargilewska” (gmina Juchnowiec Kościelny),
q) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1498B w miejscowości Szerenosy (gmina Juchnowiec Kościelny),
r) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej „starodroża drogi wojewódzkiej Nr 678 w miejscowości Księżyno” - dokumentacja,
s) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
t) w sprawie zmian w budżecie na 2020r.
u) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020 – 2023.
11. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.


    Juchnowiec Kościelny, 2020-01-24

ORG.0002.14.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 31 stycznia 2020 r. (piątek) na godz.14.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, XIV-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XIII/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
b) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Juchnowiec Kościelny do 2022r. z perspektywą do 2026r.”,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
d) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
e) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
6. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska


Sesja ma charakter otwarty.               


     Juchnowiec Kościelny, 2019-12-13

ORG.0002.13.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 20 grudnia 2019 r. (piątek) na godz.14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, XIII-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XII/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
b) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Juchnowiec Kościelny gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowych, źródeł tych dochodów  i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Juchnowiec Dolny i Juchnowiec Kościelny (obszar planistyczny Juchnowiec Dolny i obszar planistyczny Juchnowiec Kościelny),
e) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych,
f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Juchnowiec Kościelny na rok szkolny 2019/2020,
g) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakres kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
h) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2020r.
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2020 rok.
j) w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny,
k) w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.
8. Przyjęcie budżetu gminy na 2020 rok:
a) odczytanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
b) odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu -  Komisji Rolnictwa i Finansów,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Juchnowiec Kościelny na 2020r. oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu,
d) dyskusja nad wnoszonymi w trakcie sesji poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie na projektem uchwały budżetowej
9. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty
 


                     Juchnowiec Kościelny, 2019-11-18

ORG.0002.12.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) na godz.15.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, XII-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XI/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
b) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
c) w sprawie stwierdzenia zakończenie działalności Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym,
d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
e) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki (Gm. Juchnowiec Kościelny) – operat wodnoprawny na rowy”
i) w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
7. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.              


     Juchnowiec Kościelny, 2019-10-18

ORG.0002.11.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 25 października 2019 r. (piątek) na godz.13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, XI-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr X/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Juchnowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty.
6. Informacja Wójta na temat przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
7. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Biele o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.,
b) w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Złotniki o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.,
c) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
e) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
h) w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.,
i) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
9. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.
                        


  Juchnowiec Kościelny, 2019-09-06

ORG.0002.10.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 13 września 2019 r. (piątek) na godz.14.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, X-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr IX/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020,
b. w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020,
c. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych,
d. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Juchnowiec Kościelny,
e. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki (obszar planistyczny Ignatki-Przemysł), w części dotyczącej załącznika nr 1 do uchwały,
f. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny
g. w sprawie zmian w budżecie na 2019 roku,
h. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
6. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna JanuszewskaSesja ma charakter otwarty.
                    


   Juchnowiec Kościelny, 2019-07-15

ORG.0002.9.2019 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) na godz.14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, IX-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr VIII/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Omówienie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)  w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Horodniany, gmina Juchnowiec Kościelny,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli  oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny,
d) w sprawie zasad udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
e) w sprawie zmian w budżecie na 2019 roku,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
7. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.


Juchnowiec Kościelny, 2019-06-11

ORG.0002.8.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 18 czerwca 2019 r. (wtorek) na godz.13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, VIII-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr VII/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
b) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych ulicy Osiedlowej usytuowanej w miejscowości Solniczki, Gmina Juchnowiec Kościelny,
c) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych: ulicy Jaśminowej usytuowanej w miejscowości Juchnowiec Kościelny, ulicy Zacisznej usytuowanej w miejscowości Olmonty oraz ulicy Leszczynowej usytuowanej w miejscowości Solniczki, Gmina Juchnowiec Kościelny,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
f) w sprawie zmian w budżecie na 2019 roku,
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2018r.
7.1. Debata radnych oraz mieszkańców gminy nad raportem o stanie gminy
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny wotum zaufania.
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
8.1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
8.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu.
8.3. Odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
8.4. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 r.
8.5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
8.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
9. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.              

       


Juchnowiec Kościelny, 2019-05-24

ORG.0002.7.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 31 maja 2019 r. (piątek) na godz.12.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, VII-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr VI/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r.
6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny,
b) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi,
d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym,
e) w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
7. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.              


        Juchnowiec Kościelny, 2019-04-18

ORG.0002.6.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) na godz.13.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, VI-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr V/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.
6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 w Gminie Juchnowiec Kościelny.
8. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”,
b) w sprawie prowadzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny działalności w zakresie telekomunikacji,
c) w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
9. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska


Sesja ma charakter otwarty.
                       


Juchnowiec Kościelny, 2019-03-06

ORG.0002.5.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 14 marca 2019 r. (czwartek) na godz.13.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, V-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr IV/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2018r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2018r.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny.
8. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja),
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
h) w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
i) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2023,
j) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
9. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.


Juchnowiec Kościelny, 2019-01-22

ORG.0002.4.2019 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) na godz.14.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, IV-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr III/2018.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przebieg realizacji inwestycji w 2018r.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za rok 2018r.
7. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)  w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
b)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022,
c)  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
d)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Baranki,
e)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biele,
f)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bogdanki,
g)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brończany,
h)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czerewki, Kożany,
i)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dorożki,
j)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Hermanówka,
k)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Hołówki Duże,
l)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Hołówki Małe,
m) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Hryniewicze,
n)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Horodniany,
o)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ignatki,
p)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ignatki-Osiedle,
q)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowicze,
r)   w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowicze-Kolonia,
s)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny,
t)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny Kolonia,
u)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Juchnowiec Górny,
v)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Juchnowiec Kościelny,
w)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kleosin,
x)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klewinowo,
y)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Koplany,
z)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kolonia Koplany,
aa)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księżyno,
bb)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księżyno-Kolonia
cc)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewickie,
dd)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewickie-Kolonia,
ee)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewickie-Stacja,
ff)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska,
gg)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska-Kolonia,
hh)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ogrodniczki,
ii)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olmonty, Izabelin,
jj)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pańki,
kk)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rostołty,
ll)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rumejki,
mm)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Simuny,
nn)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Solniczki,
oo)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stanisławowo,
pp)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Szerenosy,
qq)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Śródlesie,
rr)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tryczówka,
ss)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wojszki,
tt)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka,
uu)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zajączki,
vv)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zaleskie,
ww)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Złotniki
8. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.
                      


  Juchnowiec Kościelny, 2018-12-19

ORG.0002.3.2018

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 27 grudnia 2018 r. (czwartek) na godz.14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, III-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji Nr XLIV/2018, Nr I/2018, Nr II/2018.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na IV kwartał 2018 roku,
b) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2019 rok,
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2019r.
d) w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Gminy Juchnowiec Kościelny,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
g) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
h) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
i) w sprawie zmiany Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023,
j) w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
l) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
m) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
n) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
o) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
p) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
q) w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny niewygasających z upływem roku budżetowego 2018,
r) w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Księżynie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
8. Przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok
a) odczytanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta
b) odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu,
d) dyskusja nad wnoszonymi w trakcie sesji poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
9. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-12-20

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2020-05-22

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2018-12-20