Terminy obrad sesji

                      

                        Juchnowiec Kościelny, 2019-03-06

ORG.0002.5.2019

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 14 marca 2019 r. (czwartek) na godz.13.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, V-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr IV/2019.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2018r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2018r.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny.
8. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Juchnowiec Kościelny, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Koplany (obszar planistyczny Koplany Produkcja),
d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
h) w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
i) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2023,
j) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
9. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.


Juchnowiec Kościelny, 2019-01-22

ORG.0002.4.2019 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek) na godz.14.30 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, IV-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Nr III/2018.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przebieg realizacji inwestycji w 2018r.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy za rok 2018r.
7. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a)  w sprawie zmian w budżecie na 2019r.
b)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022,
c)  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
d)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Baranki,
e)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Biele,
f)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bogdanki,
g)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brończany,
h)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czerewki, Kożany,
i)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dorożki,
j)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Hermanówka,
k)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Hołówki Duże,
l)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Hołówki Małe,
m) w sprawie nadania Statutu Sołectwu Hryniewicze,
n)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Horodniany,
o)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ignatki,
p)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ignatki-Osiedle,
q)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowicze,
r)   w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowicze-Kolonia,
s)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny,
t)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Juchnowiec Dolny Kolonia,
u)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Juchnowiec Górny,
v)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Juchnowiec Kościelny,
w)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kleosin,
x)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Klewinowo,
y)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Koplany,
z)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kolonia Koplany,
aa)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księżyno,
bb)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księżyno-Kolonia
cc)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewickie,
dd)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewickie-Kolonia,
ee)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lewickie-Stacja,
ff)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska,
gg)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niewodnica Nargilewska-Kolonia,
hh)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ogrodniczki,
ii)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olmonty, Izabelin,
jj)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Pańki,
kk)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rostołty,
ll)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rumejki,
mm)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Simuny,
nn)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Solniczki,
oo)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stanisławowo,
pp)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Szerenosy,
qq)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Śródlesie,
rr)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tryczówka,
ss)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wojszki,
tt)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wólka,
uu)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zajączki,
vv)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zaleskie,
ww)  w sprawie nadania Statutu Sołectwu Złotniki
8. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.
                      


  Juchnowiec Kościelny, 2018-12-19

ORG.0002.3.2018

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 27 grudnia 2018 r. (czwartek) na godz.14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, III-ą sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji Nr XLIV/2018, Nr I/2018, Nr II/2018.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.
6. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na IV kwartał 2018 roku,
b) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2019 rok,
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2019r.
d) w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Gminy Juchnowiec Kościelny,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
g) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przez osoby i rodziny korzystające z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
h) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
i) w sprawie zmiany Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2011-2023,
j) w sprawie nadania nazwy ulicy dotychczas nieoznaczonej we wsi Olmonty, gmina Juchnowiec Kościelny,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
l) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
m) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
n) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
o) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
p) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
q) w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny niewygasających z upływem roku budżetowego 2018,
r) w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Księżynie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2019-2022.
8. Przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok
a) odczytanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta
b) odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu,
d) dyskusja nad wnoszonymi w trakcie sesji poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
9. Wnioski radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Joanna Januszewska

Sesja ma charakter otwarty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2018-12-20

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2019-03-08

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2018-12-20