OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

za 2005r.

Biele, 2006-04-28

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z  prawdą, starannego i zupełnego

 wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego

małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany Leszek Grzegorz Kuczyński

urodzony 5 stycznia 1963r. w Białymstoku

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: rolnik - własne gospodarstwo rolne we wsi Biele,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,

z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26,

poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z

art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ----------

- papiery wartościowe: ----------, na kwotę: ----------

II.

 1. Dom o powierzchni: 72m2, o wartości: 50.000zł, tytuł prawny: własność – wspólnota małżeńska

 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: ----------, tytuł prawny: ---------- 

 3. Gospodarstwo rolne:

    rodzaj gospodarstwa: własne, powierzchnia: 25ha, o wartości: 150.000zł

    rodzaj zabudowy: zagrodowa, tytuł prawny: wspólnota małżeńska

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 2.300zł

 4. Inne nieruchomości: nie dotyczy

    powierzchnia: ----------m², o wartości: ----------, tytuł prawny: ----------,  

 III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ----------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

 terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy

    - osobiście ----------

    - wspólnie z innymi osobami: ----------

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:----------

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną
     i przedmiot działalności): nie dotyczy

    - osobiście: ----------

    - wspólnie z innymi osobami:----------

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód  w wysokości: ----------

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy):----------

    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

 2. W spółdzielniach: nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w  wysokości: ----------

 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----------

   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----------

   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- praca sezonowa w Zespole Szkół w Juchnowcu 4.649,20zł,

- diety radnego w wysokości 8.006,66zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ciągnik URSUS 4512 rok

produkcji 1997, kombajn CLASS  rok produkcji 1979, ciągnik ZETOR 10641 rok produkcji 2004,

samochód OPEL ASTRA rok produkcji 2005r.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysokości): pożyczka na młodego rolnika na budowę chlewni w wysokości 139tys.zł wobec

Leszek Grzegorz Kuczyński i Agnieszka Kuczyńska BS Juchnowiec Górny w roku 2002

 

 

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

za 2004r.

Biele, 2005-04-29

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z  prawdą, starannego
    i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
    wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
    składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
     małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
    dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
    nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany Leszek Grzegorz Kuczyński

urodzony 5 stycznia 1963r. w Białymstoku

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: własne gospodarstwo rolne - rolnik,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r.
Nr 26,poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ----------

- papiery wartościowe: ----------, na kwotę: ----------

II.

 1. Dom o powierzchni: 72m2, o wartości: 40.000zł, tytuł prawny: własność – wspólnota małżeńska

 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: ----------, tytuł prawny: ---------- 

 3. Gospodarstwo rolne:

    rodzaj gospodarstwa: własne, powierzchnia: 25ha, o wartości: 70.000zł

    rodzaj zabudowy: zagrodowa, tytuł prawny: własność prywatna (własne gospodarstwo rolne)

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 1.500zł

 4. Inne nieruchomości: nie dotyczy

    powierzchnia: ----------m², o wartości: ----------, tytuł prawny: ----------,  

 III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ----------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy

    - osobiście ----------

    - wspólnie z innymi osobami: ----------

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:----------

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną
     i przedmiot działalności): nie dotyczy

    - osobiście: ----------

    - wspólnie z innymi osobami:----------

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód  w wysokości: ----------

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy):----------

    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

 2. W spółdzielniach: nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w  wysokości: ----------

 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----------

   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----------

   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- praca sezonowa w Zespole Szkół w Juchnowcu, dochód 7.874,52zł,

- diety radnego w wysokości 7.409,79zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ciągnik URSUS 4512 rok
produkcji 1997, kombajn CLASS MECATOR, rok produkcji 1979,

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy.

 

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

za 2003r.

Biele, 2004-04-30

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z  prawdą, starannego i zupełnego
    wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

     "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
     majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
     wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
     adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany Leszek Grzegorz Kuczyński

urodzony 5 stycznia 1963r. w Białymstoku

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: własne gospodarstwo rolne - rolnik,

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113,
poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26,poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153,

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ----------

- papiery wartościowe: ----------, na kwotę: ----------

II.

 1. Dom o powierzchni: 72m2, o wartości: 40.000zł, tytuł prawny: własność – wspólnota małżeńska

 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: ----------, tytuł prawny: ---------- 

 3. Gospodarstwo rolne:

    rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 25ha, o wartości: 50.000zł

    rodzaj zabudowy: zagrodowa, tytuł prawny: własne

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 1.000zł

 4. Inne nieruchomości: nie dotyczy

    powierzchnia: ----------m², o wartości: ----------, tytuł prawny: ----------,  

 III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ----------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

    - osobiście ----------

    - wspólnie z innymi osobami: ----------

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:----------

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną
     i przedmiot działalności): nie dotyczy

    - osobiście: ----------

    - wspólnie z innymi osobami:----------

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód  w wysokości: ----------

VII.

 1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy):----------

    - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

 2. W spółdzielniach: nie dotyczy

    - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ----------

    - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w  wysokości: ----------

 3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

   - jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----------

   - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----------

   - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- praca sezonowa w Zespole Szkół w Juchnowcu, dochód 7.532,23zł,

- diety radnego w wysokości 5.380,70zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ciągnik URSUS 4812 rok produkcji 1997,
kombajn CLASS MECATOR 75 rok produkcji 1979,

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

 oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy.

 

 

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

za 2002r.

 

Juchnowiec , dnia 29.04.2003 r.

                            

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z   prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym   przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić   przynależność poszczególnych składników majątkowych,

   dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku   objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i   za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również   wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w   części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego  

    oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchoości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),Leszek Grzegorz Kuczyński              

urodzony(a)05.01.1963r. w Białymstoku

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: własne gospodarstwo rolne - rolnik

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:  nie dotyczy 

- papiery wartościowe: nie dotyczy, na kwotę: ----------

II.

1. Dom o powierzchni: 72 m2, o wartości: 40.000zł., tytuł prawny: ----------

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: ----------, tytuł prawny: ----------

3. Gospodarstwo rolne:

    rodzaj gospodarstwa: własne - rolne,  powierzchnia: 25 ha,  o wartości: 50.000zł.,  rodzaj zabudowy: ---------, tytuł prawny: własność

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i  dochód w wysokości: ----------

4. Inne nieruchomości:

    powierzchnia:  nie dotyczy, o wartości: ----------, tytuł prawny: ----------

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby -  

     należy podać liczbę i emitenta udziałów:  nie dotyczy    

     udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w  spółce: ----------

     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w  wysokości:  ----------

 2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy   podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy     

     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
    uczestniczą takie osoby -
należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy   

    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ----------  

     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------   

 2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać  liczbę i emitenta akcji: ----------   

     Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w  wysokości: ----------

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną  i przedmiot działalności): nie dotyczy    

    - osobiście : ----------     

    - wspólnie z innymi osobami: ----------     

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ----------

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną
      i przedmiot działalności): nie dotyczy   

      - osobiście: ----------    

      - wspólnie z innymi osobami: ----------

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód  w wysokości:  ----------

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ----------

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ----------

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ----------

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ----------

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
- praca sezonowa w Zespole Szkół w Juchnowcu, dochód 7.197,83 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę,
model i rok produkcji): ciągnik Ursus 451 Z – 1997r., kombajn Clas Mecator 75 – 1979r.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):  nie dotyczy

 

Autor: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
Data wprowadzenia do BIP: 2004-03-09
Data publikacji: 2004-03-09
Data modyfikacji: 2008-03-19