Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.2.4210.178.2020.BW z dnia 27.05.2021 - wydana decyzja

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny - do dnia 14 czerwca 2021r. - w załączeniu zarządzenie Nr ORG.0050.253.2021 w sprawie naboru wniosków (pdf) oraz Zarządzenie Nr ORG.0050.253.2021 w sprawie naboru wniosków (do odczytu)

Obwieszczenie WOP.5160.18.2021.WP z dnia 15.04.2021 r. - odwołanie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny od decyzji PINB w Białymstoku

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.2.4210.178.2020.BW z dnia 08.04.2021 r. - wszczęcie 

Decyzja umorzeniowa Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku WOP.5160.18.2021.WP z dnia 23.03.2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2021r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.2.4210.11m.2020.AT z dn. 21.01.2021 r. - art. 36 kpa 

Ogłoszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2020r.

Zawiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Z.5161.52.2020.JM z dn. 10.11.2020 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzła Białystok Południe (bez węzła) do m. Ploski

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZUZ.2.421.233.2019.AT z dn. 10.11.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację i wykonanie rowów wraz z przepustami w ich przebiegu, likwidację istniejącego przepustu pod koroną drogi, wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych i na roboty w wodach tj. przebudowę skary rzeki Niewodnica w związku z wykonaniem rowu z ujściem do ww. rzeki, oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu i do rzeki Niewodnica, w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa z robudową drogi powiatowej Nr 1494B w Niewodnicy Nargilewskiej".

Zawiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Z.5161.46.2020.JM z dn. 10.11.2020 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S19 na odc. od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Ksieżyno (z węzłem)

Zawiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Z.5161.53.2020.JM z dn. 10.11.2020 r. dot. wszczęcia postępowania w zakresie wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) i odc. drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do m. Grabówka

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych POR.6233.6.2020 z dnia 23 października 2020 r. 

UWAGA nastąpiła zmiana terminu naboru wniosków o dotację na prace konseratorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny - do dnia 16 października 2020r. W załączeniu zarządzenie o zmianie terminu.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny - do dnia 13 października 2020r. W załączeniu zarządzenie o naborze wniosków

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-I.7840.5.8.2020.WB z dnia 03 września 2020 r.

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych POR.6233.2.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 26.06.2020 r. AR.6740.3.3.2020, dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1484 B na odcinku Niewodnica Nargilewska - Kudrycze gm. Juchnowiec Kościelny.

Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych POR.6233.1.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. 
Wygaśnięcie decyzji Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny POR.6233.23.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - dec. POR.6233.5.2019 z dnia 11 lutego 2020 r.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 04.02.2020 r. znak: AB-I.7840.5.7.2020.WB, dot. postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w km 65,791 linii kolejowej nr 32 wraz z przebudową linii kolejowej nr 32 na odcinku od km 65,749 do km 65,822 Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu, wykonanie nowego obiektu mostowego, wykonanie wylotów kanalizacji drenażu nowego obiektu mostowego w km 65,791 linii kolejowej Nr 32 na rzece Niewodniczanka oraz na usługę wodną tj. odprowadzenie do wód rzeki Niewodniczanka za pomocą wylotów kanalizacji wód opadowych lub roztopowych, zwiazanych z realizacją inwestycji pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski Lewki'', działki nr ew. 346/2, 346/3, 356/4, obręb Koplany, gm. Juchnowiec Kościelny, pow. białostocki, woj. podlaskie.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. mostu i wylotów drenaży oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia projektowanego mostu do rzeki Turośnianka w km 21÷285 jej biegu (w km 58÷994 km linii kolejowej Nr 32), gm. Juchnowiec Kościelny w ramach realizacji projektu ,,Prace na linii kolejowej Nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)''.

Ogłoszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji znak: AB-I.7840.5.102.2019.WB z dnia 02 stycznia 2010 r. - odmawiającej PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A., zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego w km 65,791 na linii kolejowej nr 32, w ramach inwestycji pn."Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)".

Dyrektor Zespołu Szkół w Księżynie im. ks. Michała Sopoćki ul. Szkolna 7 16-001 Księżyno, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę obiadów do tołówki szkolnej i przygotowanie  śniadań i obiadów dla dzieci z Przedszkola w wieku 3-4-5-6 letnich.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-I.7840.5.102.2019.WB z dnia 9 października 2019r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie udzielenia pozowlenia na rozbiórkę i budowę mostu kolejowego  na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki).


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak:AB-II.7821.6.2019.ED z dnia 02.09.2019r. o wydaniu decyzji w dniu 30.08.2019r. utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję StarostybBiałostockieo z dnia 08.03.2019r. zezwalającej Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ul. Miłej we wsi Ignatki wraz z budowa infrastruktury towarzyszącej.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-IV.747.2.6.2019.NK z dnia 30 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na części działek ew. nr 346/2, 346/4, 346/3 - obręb Koplany oraz na części działek 767/1, 767/2 - obręb Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak: AB-IV.747.1.2.2019.MB z dnia 30 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na działkach o nr ew. 281/1 oraz na części działki o nr ew. 281/2 obręb Hołówki Małe, na działkach o nr ew. 54/3, 54/4 oraz części działki nr ew. 54/5 obręb Juchnowiec Dolny, gm. Juchnowiec Kościelny 

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych POR.6233.1.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 08.08.2019r. znak:AR.6740.3.24.2018 o wydaniu decyzji o zewoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Leśnej - drogi gminnej w Księzynie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.


 Informacja o zgromadzeniu publicznym w trybie uproszczonym

Termin: 15, 16, 17, 19 i 20 lipca 2019r.
Teren: miejscowości Księżyno i Kleosin, gmina Juchnowiec Kościelny
W wyżej wymienionym terminie planowane jest zgromadzenie „mobilne”, dwóch osób, ograniczone się do jednego samochodu z banerami, który będzie poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym po ulicach m.in. wyżej wymienionych miejscowości.
Zgromadzenie ma charakter akcji informacyjnej do Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP PEDOFILII.


Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 02.07.2019r. znak:AR.6740.3.24.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  budowe ulicy Leśnej - drogi gminnej w Księżynie wraz z budową  i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 29.05.2019 r. znak: WOP.5160.8.2019.WP, o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie przebudowy gminnej o długości 2110 m Biele - Simuny na działkach nr geod. 172/1 w obrębie Biele i nr geod. 164 w obrębie Simuny, gmina Juchnowiec Kościelny


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 15 marca 2019r. znak:AB-II.7821.2.2019.UŁ o wydaniu decyzji uchylającej w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia Staroście Białostockiemu o zezwoleniu Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny na realizację inwestycji drogowej - budowa ul.Leśnej w Księżynie.


Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 15.03.2019r., znak: AR.6740.3.28.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej ul. Miłej we wsi Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 28.02.2019 r., znak:AB-II.7821.11.2018.UŁ zawiadamiające że dnia 28 lutego 2019 r. została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administaracyjnego w Białymstoku skarga wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2019 r., znak: AB-II.7821.11.2018.UŁ


Odpowiedzi na pytaniaszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018r. 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 01.02.2019 r., znak: AR.6740.3.28.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej ul. Miłej we wsi Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków w naczyniach jednorazowego użytku do Przedszkola w Kleosinie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2019r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 18.01.2019 r., znak: AR.6740.3.24.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Leśnej - drogi gminnej w Księżynie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2019 r., znak: AB-II.7821.11.2018 UŁ o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny od km rob. 0+024 do km 0+295 w miejscowości Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki. 


Zawiadomienie Nr WOP.5160.8.2018.WP z dnia 27 grudnia 2018r. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie przebudowy drogi gminnej Biele - Simuny o długości 2110 m na działkach nr geod. 172/1 i 164 w obrębach wsi Biele i Simuny gm. Juchnowiec Kościelny

O G Ł O S Z E N I A


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Dyrektor Przedszkola w Kleosinie ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie - oddziały przy ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Informacja z otwarcia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty str.1

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty str.2


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Zaproszenie

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Formularz cenowy - emisja obligacji

Uchwała Nr II/13/2018 emisja obligacji

Odpowiedź na zapytania

Protokół z otwarcia ofert


Ogłoszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny o aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2018r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Dyrektor Przedszkola w Kleosinie ul. Oj. Janusza Walerowskiego 4, 16-001 Kleosin, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie- oddziały przy   ul. Tarasiuka 9 w Kleosinie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o uniważnieniu


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony - na przygotowanie i dostawę obiadów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Księżynie


WOP.5160.8.2018.WP Zawiadomienie w sprawie przebudowy drogi Biele-SimunyWójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 88/2 o pow. 0,2300 ha, KW BI1B/00234396/9, obręb 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
(zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem K – użytki kopalne).


 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, znak: WOOŚ.4Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 88/2 o pow. 0,2300 ha, KW BI1B/00234396/9, obręb 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
(zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem K – użytki kopalne).
20.29.2018.RD z dnia 22 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w m. Olmonty przy ul. Miła, Szczęśliwa, Pozytywna, Leśna, Spontaniczna


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, znak: WOOŚ.420.32.2018.MR z dnia 22 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w m. Izabelin i m. Olmonty


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-II.7821.3.10.2018.KG z dnia 18.05.2018 do inwestycji drogowej w Szerenosach

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Nabór wniosków trwa do dnia 25 czerwca 2018r.
szczegóły ...


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 16.05.2018 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży:

- działka nr 88/2, położona w obrębie 11- Hryniewicze, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2018)

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA znak: WOOŚ.420.29.2018.RD z dnia 27.04.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w m. Olmonty przy ulicach: Miła, Szczęśliwa, Pozytywna, Leśna, Spontaniczna 

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA znak: WOOŚ.420.32.2018.MR z dnia 27.04.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na nieruchomości położonej w m. Izabelin i m. Olmonty 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-II.7821.11.2018.UŁ z dnia 26 kwietnia 2018r.

Odpowiedź na zapytaniaszenie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2018r.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych POR.6233.1.2018 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR 6740 3 51 2017 na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok - Juchnowiec Kościelny

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.49.2017 o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Szerenosy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 26.01.2018 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 909/26 o pow. 0,0259 ha, 909/27 o pow. 0,0485 ha, 909/47 o pow. 0,0116 ha

(Wykaz nr 1.2018).

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


Informacja z dnia 11 stycznia 2018r. dotycząca załatwiania spraw w zakresie działalności lobbingowej za 2017r. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. sprawy Nr AR.6740.3.51.2017


Obwieszczenie Nr AR.6740.3.49.2017 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Szerenosy wraz z budową i rozbudową infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.42.2017

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-II.7821.20.2017.AG


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony - na przygotowanie i dostawę obiadów dla uczniów do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej oraz przygotowanie i dostawę śniadań i obiadów dla dzieci w wieku 3-4-5 lat w Punkcie Przedszkolnym znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej w Księżynie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Przedszkola w Kleosinie ogłasza przetarg nieograniczony - na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w Kleosinie - oddziały przy ul. Tarasiuka w Kleosinie.

Wyniki przetargu


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.42.2017

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) nr 420 o pow. 0,15 ha, KW BI1B/00063386/6, obręb 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie
2) nr 32/2 o pow. 0,0632 ha, KW BI1B/00139643/0, obręb 6- Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 29.09.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

- działka nr 472, położona w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 10.2017),

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID Nr AR.6740.3.32.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID Nr AR.6740.3.22.2017


WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 07.09.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

- część działki nr 371/90, położonej w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 9.2017),

Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.


WYKAZY
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 04.09.2017 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
1)    działka nr 32/2, położona w obrębie 6- Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 7.2017),
2)    działka nr 420, położona w obrębie 2- Biele, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 8.2017).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37 o pow. 0,35 ha, KW BI1B/00080666/8, obręb 6 - Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie - przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, w dniu 26 września 2017r. o godz. 10.00.

OGŁOSZENIE o wszczeciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.32.2017

OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

1) nr 469 o pow. 0,2100 ha, KW BI1B/00063389/7, obręb 19- Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

2) nr 335 o pow. 0,1500 ha, KW BI1B/00071044/6, obręb 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskieOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.22.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 37, położona w obrębie 6- Dorożki, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 6.2017).Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2017 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - części działki nr 371/84 oraz działkę nr 368/2, położonych w obrębie 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 5.2017). Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 06.06.2017 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie:
- bezprzetargowym, część działki nr 489/5, położonej w obrębie 24- Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 1.2017),
- przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 104/31, położona w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 2.2017).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 06.06.2017 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działka nr 469, położona w obrębie 19- Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 3.2017),
- działka nr 335, położona w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny (Wykaz nr 4.2017).
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - drugie postępowanie.

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.12.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.4.2017

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.12.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny-Wólka 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego Nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o wydaniu decyzji Nr 9/2017 z dnia 27.03.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.12.2017.

Obwieszczenie Nr AR.6740.3.4.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realziację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.20.2016

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji AR.6740.3.22.2016 w dniu 03.03.2017 r

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 22.02.2017 r., Nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o możliwości zapoznania się z postanowieniem o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.  

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 371/83 o pow. 0,2547 ha, KW BI1B/00069177/0, miejscowość Kleosin, obręb 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe). 

Załącznik nr 1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji znak AR.6740.3.33.2016 dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Białystok-Juchnowiec Kościelny

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w dn. 03.02.2017 r. Nr 118, znak: AR.6740.2.5.46.2016

Informacja w sprawie godzin pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego Nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowanego i zezwolenia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m.Horodniany do skrzyżowania z drogą wojeówdzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego Nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM o możliwości zapoznania się stron z raportem oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m.Horodniany do skrzyżowania z drogą wojeówdzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania AR.6740.3.22.2016

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-I.7820.3.3.2016.ŁM odnośnie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości  

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania 6740.3.20.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.33.2016

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 30.12.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony Wykaz nr 6.2016 – wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. decyzji nr AR.6740.3.20.2016 odnośnie budowy drogi gminnej dojazdowej wzdłuż ogrodów działkowych w rejonie ul Kraszewskiego w Kleosinie

Zarządzenie Nr ORG.0050.187.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia VI edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny "Pierścień Podskarbiego Włoszka" oraz przyjęcia harmonogramu i składu Kapituły Nagrody.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję nr AR.6740.3.22.2016 odnośnie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy 

OGŁOSZENIE
Dyrektor Przedszkola w Kleosinie ogłasza przetarg nieograniczony

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. decyzji nr AR.6740.3.22.2016 odnośnie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1514B na odcinku Baranki - Zimnochy 

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 909/48 o pow. 0,0284 ha, KW BI1B/00067682/9, obręb 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

nr 909/53 o pow. 0,0441 ha, KW BI1B/00067682/9, obręb 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

nr 104/11 o pow. 0,2346 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21 Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.21.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.20.2016

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr AR.6740.3.22.2016

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 23.09.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony Wykaz nr 5.2016 – wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
1)      909/48 o powierzchni 0,0284 ha,
2)      909/53 o powierzchni 0,0441 ha.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 371/83 o pow. 0,2547 ha, KW BI1B/00069177/0, miejscowość Kleosin, obręb 18- Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe).

Załącznik nr 1

 

 

 

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 14.09.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony Wykaz nr 4.2016 – wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 30- Rostołty, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 329/1 o powierzchni 0,2084 ha.

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.22.2016

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.21.2016

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.20.2016

 

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 01.09.2016 r. na okres 21 dni został wywieszony Wykaz nr 3.2016 - wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębie 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

1) 104/11 o powierzchni 0,2346 ha,

2) 104/12 o powierzchni 0,2542 ha.

 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:nr 915/40 o pow. 0,0699 ha, KW BI1B/00068221/7, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem PsVI – pastwiska trwałe klasy VI).

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym - na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

SIWZ i załączniki do przetargu
Rozstrzygnięcie przetargu

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.140.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: nr 371/83 o pow. 0,2547 ha, KW BI1B/00069177/0, miejscowość Kleosin, obręb 18 - Kleosin, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie (zgodnie z ewidencją gruntów w skład działki wchodzi użytek gruntowy, oznaczony symbolem B- tereny mieszkaniowe).

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji dot. sprawy: AR.6740.3.6.2016

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.133.2016 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. sprawy: AR.6740.3.6.2016

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 06.04.2016 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w:

- obrębie 37- Wojszki (działka nr 915/40) (Wykaz nr 1.2016),

- obrębie 18- Kleosin (działka nr 371/83) (Wykaz nr 2.2016).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białostockim

Obwieszczenie POR.6220.14.2015 w związku z trwającym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudownie ul. Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojwoej w Kleosinie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na nieruchomości położonej w Kleosinie, gm. Juchnowiec Kościelny.

Obwieszczenie POR.6733.10.2015 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu na działce o nr geod.143/10 obręb geod. Solniczki

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny w związku z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 r., na okres 30 dni, wyłożono do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ulicy Lipowej 10 /pokój nr 1/ spisy inwentaryzacyjne, dotyczące przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobu komunalnego Gminy Juchnowiec Kościelny

Obwieszczenie POR.6230.11.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

Ogłoszenie o przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Ogłoszenie o przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:

1) nr 104/11 o pow. 0,2346 ha, KW BI1B/00136348/1, miejscowość Koplany Kolonia, obręb 21 - Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 115.965,70 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 11.600,00 zł.  

2) nr 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, miejscowość Koplany Kolonia, obręb 21 - Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 125.631,70 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 12.570,00 zł

Ogłoszenie o przetargu w drodze składania ofert pisemnych na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/15 o pow. 0,0411 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 86.286,00 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 8.630,00 zł.

2) nr 909/17 o pow. 0,0417 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 49.092,00 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 4.910,00 zł.

3) nr 909/31 o pow. 0,0392 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 48.912,00 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 4.900,00 zł

4) nr 909/54 o pow. 0,0414 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 49.062,00 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 4.910,00 zł.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 915/40 o pow. 0,0699 ha, KW BI1B/00068221/7, miejscowość Wojszki, obręb 37 - Wojszki, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 14.493,10 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 1.450,00 zł.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka:
nr 468 o pow. 0,0800 ha, KW BI1B/00063389/7, miejscowość Klewinowo, obręb 19- Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 9.871,10 zł /zwolniona od podatku VAT/, wadium 990,
00 zł.

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 104/11 o pow. 0,2346 ha, KW BI1B/00136348/1, miejscowość Koplany Kolonia, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny - cena wywoławcza 115.965,70 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 11.600,00 zł.

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 18.06.2015 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze:

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0050.34.2015 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 29.04.2015 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, położonych w:
- obrębie 21- Koplany Folwark (działki nr 104/11 i nr 104/12) (Wykaz nr 1.2015),
- obrębie 37- Wojszki (działka nr 915/40) (Wykaz nr 2.2015),
- obrębie 19- Klewinowo (działka nr 468) (Wykaz nr 3.2015).

 

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów dla uczniów szkoły oraz dostawę śniadań i obiadów dla małych dzieci w wieku 3-4 lat w Punkcie Przedszkolnym znajdującym się w budynku szkoły

I N F O R M A C J A
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w siedzibie tut. Urzędu w dniu 01.10.2014 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do sprzedaży w drodze:
- przetargowej, nieruchomość położona w obrębie 37- Wojszki (Wykaz nr 9.2014)
- bezprzetargowej, nieruchomość położona w obrębie 18- Kleosin (Wykaz nr 10.2014)
a także wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 6- Dorożki (Wykaz nr 11.2014)

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie tutejszego Zespołu Szkół umieszczono ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.

Wót Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości, na sprzedaż udziału 2/6 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 409 o pow. 0,1900 ha, KW BI1B/00024889/7, miejscowość Biele, obręb 2 - Biele - cena wywoławcza udziału 11.007,10 zł (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.110,00 zł.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek: 104/11 o pow. 0,2346 ha i 104/12 o pow. 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, miejscowość Koplany Folwark, obręb 21 – Koplany Folwark - cena wywoławcza 241.417,40 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 24.150,00 zł.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek: 369/8 o pow. 0,0064 ha, 174/18 o pow. 0,0061 ha i 174/20 o pow. 0,0310 ha, KW BI1B/00045866/3, miejscowość Olmonty, obręb 28 – Olmonty - cena wywoławcza 35.107,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 3.520,00 zł.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 225/1 o pow. 0,0517 ha, KW BI1B/00062485/3, miejscowość Ignatki-Osiedle, obręb 23 – Księżyno Kolonia - cena wywoławcza 75.034,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%, wadium 7.510,00 zł.

Zarzadzenie nr ORG.0050.359.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskiej lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 218 o pow. 0,06 ha, KW BI1B/00051294/7, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki, cena wywoławcza 21.816,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 2.190,00 zł, zabudowanej murowanym budynkiem usługowym

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 10 lutego 2014r. o godz.9.00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 10 lutego 2014r. o godz.12.00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 lutego 2014r. o godz.9.00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 lutego 2014r. o godz.12.00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek, który miał odbyć się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, w dniu 24 lutego 2014r. o godz.10.00

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych na terenie byłego ośrodka wypoczynkowego w Wojszkach, którego datę ustalono na 10 i 11 lutego 2014 r., odbędzie się w siedzibie Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, ul. Plac Królowej Rodzin 1, Juchnowiec Kościelny

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, KW BI1B/00064553/5, miejscowość Bogdanki, obręb 3 - Bogdanki- cena wywoławcza 252.488,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, zabudowanej murowanym budynkiem poszkolnym, wadium 25.250,00 zł.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1)    nr 909/48 o pow. 0,0284 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki- cena wywoławcza 7.899,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 790,00 zł.
2)    nr 909/53 o pow. 0,0441 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki- cena wywoławcza 11.928,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.200,00 zł,
który miał odbyć się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w dniu 11 lutego 2014 r. o godzinie 12:00

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, składającej się z działek: nr 369/8 o pow. 0,0064 ha, nr 174/18 o pow. 0,0061 ha i nr 174/20 o pow. 0,0310 ha, KW BI1B/00045866/3, obręb 28 Olmonty - cena wywoławcza 35.107,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 3.520,00 zł

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/46 o pow. 0,0614 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki- cena wywoławcza 16.367,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.640,00 zł.


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/38 o pow. 0,0497 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37- Wojszki- cena wywoławcza 13.365,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.340,00 zł.


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/28 o pow. 0,0369 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37 Wojszki- cena wywoławcza 10.081,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.010,00 zł.


Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek:
1) nr 909/14 o pow. 0,0411 ha, KW BI1B/00067682/9, miejscowość Wojszki, obręb 37 Wojszki- cena wywoławcza 11.158,00 zł /zwolniona z podatku VAT/, wadium 1.120,00 zł.

Zaproszenie do składania ofert na usługę w zakresie działań promocyjnych oraz public relations

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów do punktu żywieniowego w szkole

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, KW BI1B/00064553/5, miejscowość Bogdanki, obręb 3 - Bogdanki

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 18/14 o pow. 1,0913 ha, KW BI1B/00064553/5, miejscowość Bogdanki, obręb 3 - Bogdanki

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majatku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę obiadów do punktu żywieniowego w szkole

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego w ramach projektu Przyjazna szkoła Nr UDA-POKL.09.01.02-20-653/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majatku ruchomego w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert  na sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątkowych

Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 13.07.2011 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zorganizowanie wakacyjnego obozu integracyjnego  dla 45 uczestników, realizowanego w ramach projektu „Mam szansę” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym , ul. Szkolna 5, 16 – 061 Juchnowiec woj. Podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wakacyjnego obozu integracyjnego dla 45 uczestników, realizowanego w ramach projektu „Mam szansę” realizowanego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Ogłoszenie MK.6840.6.2011 MK.6840.7.2011 z dnia 15.03.2011r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek...

Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 15.03.2011r. MK.6840.4.2011 MK.6840.5.2011 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ...

Ogłoszenie MK.6840.2.2011 z dnia 15.03.2011r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki...

Wójt Gminy Juchnowiec Koscielny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Gmina Juchnowiec Kościelmy, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:CPV: 70.30.00.00-4

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-09-04

Wprowadzający: Justyna Czwalińska

Data wprowadzenia: 2009-02-19

Modyfikujący: Justyna Czwalińska

Data modyfikacji: 2021-06-07

Opublikował: Justyna Czwalińska

Data publikacji: 2018-06-14