Start /

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ogłasza nabór na:

stanowisko Komendanta Gminnego
Ochrony Przeciwpożarowej

na 1/5 etatu

 

1.Wymagania podstawowe:

-         obywatelstwo polskie,

-         wykształcenie wyższe

-         5 letni staż pracy

-         dobra obsługa komputera,

 

2.Wymagania dodatkowe:

-         umiejętność pracy w zespole, sumienność,
pracowitość, dyscyplina wewnętrzna,

 

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym
stanowisku będzie należało między innymi:

-         Koordynacja i realizacja zadań związanych
z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem
ratowniczo- gaśniczym i ochotniczymi strażami
pożarnymi oraz innymi jednostkami ochrony
przeciwpożarowej na obszarze gminy.

-         Realizacja ustalonych przez wojewodę zadań
w zakresie krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego na obszarze gminy.

-        Współpraca z komendantem powiatowym
(miejskim) PSP w zakresie realizacji zadań Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

-         Inicjowanie prac i działań Wójta w zakresie
zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów
gaśniczych.

-         Realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej.

-         Przeprowadzanie w imieniu Wójta przeglądów
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

-         Nadzorowanie w imieniu władz gminy funkcjonowania
ochotniczych straży pożarnych.

-        Udział w projektowaniu budżetu gminy, w części
dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (w tym również
funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych).

-         Udział w inspekcji gotowości do statutowych działań
ratowniczych pozostałych ochotniczych straży
pożarnych.

-         Inicjowanie i podejmowanie zadań szkoleniowych
oraz ćwiczeń ratowniczych na obszarze gminy.

-         Udział w inspekcji gotowości do działań
ratowniczych przeprowadzonych przez organy
inspekcyjne PSP w jednostkach OSP włączonych
do KSRG

-         Współudział w opracowywaniu planów ratowniczych
powiatu w części dotyczącej obszaru gminy.

-         Współpraca z ZHP i innymi organizacjami społecznymi.

-         Udzielanie pomocy jednostkom OSP i innym
jednostkom ochrony przeciwpożarowej funkcjonującym
na obszarze gminy.

 

4.Wymagane dokumenty:

-         życiorys,

-         list motywacyjny

-         kopie dokumentów poświadczających posiadane
wykształcenie

-         kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy,

-         kserokopie innych dokumentów poświadczających
posiadane umiejętności i wiedzę,

-         podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności
do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwa
umyślnie,

-         podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.)

 

5.Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin:  od dnia 11 października 2007r.
do dnia 25 października 2007r.

Miejsce: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul.Lipowa 10,
pokój nr 6

z oznaczeniem: „oferta na stanowisko Komendanta
Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej na 1/5 etatu”.

Data wprowadzenia do BIP: 2007-10-12
Data publikacji: 2007-10-12
Data modyfikacji: 2007-10-12