Wybory ławników kadencji 2020-2023

W związku z zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o potrzebie wyboru nowych ławników na kadencję 2020 – 2023 spośród osób zamieszkujących na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, podaje się do wiadomości liczbę łączników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny.

1. Do Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:

  • w sprawach cywilnych – 2
  • w sprawach karnych – 2

2. Do Sądu Rejonowego w Białymstoku do orzekania:

  • w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 1

 

Zgodnie z ustawą  z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U z 2019r. poz.52 z późn.zm )

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:

- ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz prokuraturze;
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
- adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

  1. Prezesi właściwych Sadów,
  2. Stowarzyszenia,
  3. inne Organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na podstawy załączonej karty zgłoszenia, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

-  imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00. od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 w  sekretariacie - I piętro.

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie w/w terminu lub niespełniające wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W załączeniu:

- karta zgłoszenia,

- karta zgłoszenia - wersja edytowalna

- oświadczenia kandydata,

- lista osób udzielających poparcia,

- Klauzula informacyjna

Druki dostępne są również w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny (pokój nr 4).
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr. tel. 85 713 28 84.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Dorota Korpacz

Modyfikujący: Dorota Korpacz

Data modyfikacji: 2019-06-06

Opublikował: Dorota Korpacz

Data publikacji: 2019-06-04